Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti VP2-5.1-SM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-5.1-SM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.5 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
449 377 619 €
Prašomas finansavimas:
786 638 587,86 €
Skirtas finansavimas:
450 720 477,42 €

Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti

2013 m. liepos 24 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 689 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

 

Priemonė „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – nepakankamų sausumos transporto infrastruktūros jungčių su kitomis ES valstybėmis ir trečiųjų šalių transporto tinklais išplėtojimas, TEN-T tinklo pritaikymas augančiam eismo intensyvumui – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – modernizuoti ir plėsti geležinkelių transporto infrastruktūrą, didinti linijų pralaidumą, tobulinti transportavimo paslaugas ir aptarnavimo kokybę, plėtoti multimodalinio transporto infrastruktūrą, skatinti interoperabilumą ir viešųjų logistikos centrų steigimą.

Remiamos veiklos:

naujų geležinkelio linijų tiesimas;

geležinkelių linijų techninių parametrų gerinimas;

tam tikrų geležinkelio ruožų antrųjų kelių ir aplinkkelių tiesimas;

geležinkelių eismo valdymo centrų kūrimas;

geležinkelių infrastruktūros diagnostikos sistemų įrengimas;

infrastruktūros, kurios reikia viešiesiems logistikos centrams steigti, sukūrimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai“;

valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija;

Susisiekimo ministerija arba jos įgaliota institucija.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Susisiekimo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

padidėjęs TEN-T tinklogeležinkelių keliais gabentų krovinių kiekis

mln. tonų

11

veiksmų programos rodiklis

įsisteigę viešieji logistikos centrai

skaičius

2

papildomas rodiklis

Produkto

nutiesti nauji ir rekonstruoti esami TEN-T tinklo geležinkelių keliai

kilometrai

170

veiksmų programos rodiklis

viešiesiems logistikos centrams steigti parengtų teritorijų plotas

hektarai

100

papildomas rodiklis

parengti techniniai projektai

skaičius

10

papildomas rodiklis

įrengtas poligonometrinis tinklas

kilometrai

1500

papildomas rodiklis

įrengtas eismo valdymo centras

skaičius

1

papildomas rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

1527480620

0

0

2700518

276846686

1807027824

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Susisiekimo ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-02

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos