Energijos gamybos efektyvumo didinimas VP3-3.4-ŪM-01-K

Viskas apie priemonę
VP3-3.4-ŪM-01-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
7 559 405 €
Prašomas finansavimas:
21 982 851,9 €
Skirtas finansavimas:
7 877 751,48 €

Energijos gamybos efektyvumo didinimas

2012 m. liepos 18 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

Priemonės aprašymas

Priemonė „Energijos gamybos efektyvumo didinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – diegti pažangias ir efektyvias energijos gamybos technologijas, padidinti energijos gamybos efektyvumą.

Remiamos veiklos:

termofikacinių elektrinių modernizavimas didinant jų darbo efektyvumą;

katilinių modernizavimas didinant jų darbo efektyvumą;

didelio efektyvumo termofikacinių elektrinių statyba.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę gali įgyvendinti juridiniai asmenys, atitinkantys už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Ūkio ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija yra viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įrengtų naujų ir modernizuotų energijos gamybos pajėgumų galia

MW

100

papildomas rodiklis; jo įgyvendinimas sudarys sąlygas pasiekti strateginio konteksto rodiklius

Produkto

projektai

skaičius

10

papildomas rodiklis; jis padės įvertinti strateginio konteksto rodiklio pasiekimą. Informacija bus renkama iš projektų ataskaitų

(į viršų)  

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

 (litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai iš­tek­liai, kuriais dispo­nuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

26101114

0

0

0

26101114

52202228


(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Ūkio ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-26

Susiję kvietimai