Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas studijoms VP3-2.2-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.2-ŠMM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 702 074 €
Prašomas finansavimas:
1 714 427,4 €
Skirtas finansavimas:
1 711 403,43 €

Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas studijoms

2011 m. lapkričio 23 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas studijoms“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – tobulinti universitetų ligonines, kurios sudaro pagrindą vykdyti universitetų studentų studijas ir užtikrina infrastruktūros naudojimą studijų procese.

Remiamos veiklos:

universitetų ligoninių studijų procese naudojamos infrastruktūros (pirmiausia – auditorijų, laboratorijų) plėtojimas (nauja statyba, rekonstravimas ir (ar) remontas);

pagrindinės įrangos (mokomosios, laboratorinės), kurios reikia konkrečiai studijų programai, atnaujinimas ir naujos įsigijimas;

modernių informacijos technologijų diegimas, tiesiogiai reikalingas studijų programų kokybei gerinti (parama bus skiriama institucijoms informacijos technologijų kompiuterinei ir programinei įrangai atnaujinti, naujai įsigyti ar sukurti).

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina viešosios įstaigos – universitetų ligoninės, universitetai.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

tiesioginės naudos gavėjai iš investicijų į švietimo infrastruktūrą (per 6 mėnesius po projekto pabaigos)

skaičius

80

veiksmų programos rodiklis

Produkto

projektai

skaičius

1

veiksmų programos rodiklis

modernizuota universitetų ligoninių

skaičius

2

papildomas rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

 (litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

5022764

886370

0

0

0

5909134

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Sveikatos apsaugos ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-24

Susiję kvietimai