Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje VP1-1.1-SADM-06-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-06-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
29 185 246 €
Prašomas finansavimas:
61 497 989,63 €
Skirtas finansavimas:
29 505 774,89 €

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje

2012 m. rugsėjo 19 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas 
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė ,,Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti viešojo sektoriaus institucijų ir įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, žinių ir gebėjimų lygį.

Remiamos veiklos:

viešojo sektoriaus darbuotojų ir vadovų mokymas, kvalifikacijos kėlimas ir perkvalifikavimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius);

personalo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, šiuolaikinių personalo valdymo sistemų kūrimas ir diegimas, siejant tai su atitinkamu specialistų ir darbuotojų mokymu projekto metu;

naujų darbo organizavimo formų ir metodų diegimas, įskaitant lankstų darbo grafiką, dalinį užimtumą ir kita;

tyrimai/studijos, nustatantys viešojo sektoriaus veiklos sričių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo poreikius (būtina sąlyga, kad konkretaus atlikto tyrimo/studijos rezultatų pagrindu projekto metu bus rengiamas darbuotojų mokymas).

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos, kurios neįtrauktos į ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358 (Žin., 2008, Nr. 49-1812), ir į Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. X-1511 (Žin., 2008, Nr. 50-1853);

viešosios įstaigos, kuriose valstybės ar savivaldybių biudžetinės įstaigos įgyvendina valstybės ar savivaldybės, kaip šių viešųjų įstaigų savininkės ar dalininkės, teises ir pareigas;

viešieji juridiniai asmenys, atstovaujantys šio skirsnio devintojoje ir dešimtojoje pastraipose nurodytoms įstaigoms, arba vykdantys valstybės pavestas funkcijas, arba kitaip atstovaujantys viešajam interesui, – kiek tai susiję su dirbančiųjų mokymu, kvalifikacijos kėlimu ar perkvalifikavimu.

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje, praėjus 6 mėnesiams po mokymo

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

42000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

45942

veiksmų programos rodiklis

iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius

skaičius

44000

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

103397140

0

0

15140711

0

118537851

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai