Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas VP1-1.1-SADM-07-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-07-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
10 396 148 €
Prašomas finansavimas:
21 341 055,99 €
Skirtas finansavimas:
10 475 667,12 €

Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas

2010 m. liepos 21 d. LRV nutarimo Nr. 1120 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė ,,Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – ugdant kompiuterinio raštingumo įgūdžius, skatinti gyventojų konkurencingumą darbo rinkoje, didinti galimybes užimtumo srityje.

Remiamos veiklos:

kompiuterinio raštingumo įgūdžių, kurie naudojami praktikoje ir siejasi su konkretaus asmens poreikiais darbo rinkoje (įsidarbinti, siekti aukštesnių pareigų, persikvalifikuoti), ugdymas;

kompiuterinio raštingumo įgūdžių, reikalingų sėkmingam informacinių ir ryšių technologijų taikymui kasdienėje veikloje, ugdymas.

(į viršų)  

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės ir savivaldybių biudžetinės įstaigos;

švietimo, profesinio mokymo įstaigos;

mokslo ir studijų institucijos;

viešosios įstaigos;

asociacijos;

tarptautinės organizacijos.

(į viršų)  

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)  

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

23000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

25000

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)   

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

36196920

0

0

0

0

36196920

(į viršų)  

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-08-12

Susiję kvietimai