Verslumo skatinimas VP1-1.1-SADM-08-K

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-08-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
14 481 001 €
Prašomas finansavimas:
14 481 000,93 €
Skirtas finansavimas:
14 481 000,93 €

Verslumo skatinimas

2010 m. balandžio 7 d. LRV nutarimo Nr. 389 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė "Verslumo skatinimas" (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas labai mažoms ir mažoms įmonėms, fiziniams asmenims pradėti savo verslą, taip pat socialinėms įmonėms plėtoti savo verslą, naudojantis finansų inžinerijos priemonėmis, tuo skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą.

Remiamos veiklos:

kontroliuojančiojo fondo įsteigimas;

finansų inžinerijos priemonių įgyvendinimas (paskolų teikimas ir / ar subsidijos), derinant su mokymu ir konsultavimu.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

steigiant kontroliuojančiuosius fondus – finansų institucijos, numatytos 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 7 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 284/2009 (OL 2009 L 94, p. 10) (toliau šiame skirsnyje vadinama – Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006), 44 straipsnyje;

pagal priemonę remiant kitas veiklas – kontroliuojančiojo fondo valdytojo atrinkti finansų inžinerijos priemonių valdytojai.

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija kartu su kontroliuojančiųjų fondų valdytojais, atrinktais pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 44 straipsnio nuostatas.

(į viršų)

Projektų įgyvendinimo būdas 

Finansų inžinerija.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

sukurta naujų darbo vietų

skaičius

1 000

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

4 500

veiksmų programos rodiklis

Produkto

asmenys / įmonės, pasinaudojusios finansų inžinerijos priemone

skaičius

1 200

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

5 000

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

50000000

0

0

0

0

50000000

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Įgyvendinant pagal priemonę finansuojamas finansų inžinerijos priemones, bus skiriama parama socialinių įmonių, siekiančių plėtoti savo verslą, labai mažų ir mažų įmonių, fizinių asmenų, norinčių pradėti savo verslą, projektams, jeigu jie nėra finansuojami pagal Europos regioninės plėtros fondo finansų inžinerijos priemones. Pagal priemonę finansuojamos finansų inžinerijos priemonės netaikomos projektams, susijusiems su žemės ūkio ir žuvininkystės produktų, numatytų Europos Bendrijos steigimo sutarties 1 priede, gamyba.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-05-11

Susiję kvietimai