Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas VP1-1.1-SADM-09-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-09-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
8 772 226 €
Prašomas finansavimas:
8 862 372,57 €
Skirtas finansavimas:
8 797 074,48 €

Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas

2012 m. rugsėjo 19 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Kaimo vietovių darbo jėgos persiorientavimas iš žemės ūkio į kitas veiklas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti asmenų, kurie traukiasi iš žemės ūkio veiklos, gebėjimus integruotis į darbo rinką Lietuvoje, skatinti iš žemės ūkio veiklos pasitraukusius kaimo gyventojus dalyvauti alternatyvioje žemės ūkiui veikloje.

Remiamos veiklos:

dirbančiųjų žemės ūkyje ir kitų kaimo gyventojų informavimas, motyvavimas, orientavimas, konsultavimas apie užimtumo galimybes kaime;

mokymo kursų, seminarų, konsultacinių seminarų, kitų kvalifikacijos kėlimo ar persikvalifikavimo iniciatyvų organizavimas;

konsultavimas konkretaus verslo kūrimo ir plėtros klausimais.

 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Žemės ūkio ministerija arba jos įgaliota institucija.

 

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

Projektų atrankos būdas

 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pakeitusių savo veiklos pobūdį asmenų dalis (iš visų dalyvavusiųjų mokyme)

procentai

18

papildomas rodiklis

sėkmingai baigusieji mokymą (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

10904

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

11197

veiksmų programos rodiklis

iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius

skaičius

4701

 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos - iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

30288741

0

0

0

0

30288741

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475, patvirtinančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5690, IV priede "Suderinamumas su EŽŪFKP ir EŽF".


LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Informacija atnaujinta 2010-05-11

Susiję kvietimai