Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas VP1-1.1-SADM-10-V

Viskas apie priemonę
VP1-1.1-SADM-10-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
17 357 347 €
Prašomas finansavimas:
17 377 198,79 €
Skirtas finansavimas:
17 224 719,41 €

Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas

2010 m. balandžio 7 d. LRV nutarimo Nr. 389 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

 

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti darbuotojų ir įmonių prisitaikymą prie rinkos poreikių – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumoir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikaciją, tobulinti žinias ir gebėjimus, suteikiant specialiąsias profesines ir bendrąsias su profesine veikla susijusias žinias ir įgūdžius, siekiant užtikrinti kvalifikuotą sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

Remiamos veiklos:

sveikatos specialistų bendrųjų kompetencijų kvalifikacijos kėlimas: kompiuterinio raštingumo, užsienio kalbų;

sveikatos specialistų specialiųjų kompetencijų kvalifikacijos kėlimas: atnaujinant ar suteikiant profesinės kvalifikacijos žinių ir praktinių įgūdžių tobulinimosi kursuose, stažuotėse, mokslinėse praktinėse konferencijose.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina atsakingi vykdytojai, numatyti Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimo programoje, patvirtintoje sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr.V-334 (Žin., 2008, Nr. 54-2002).

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

įgytų žinių, gebėjimų pritaikomumas darbo vietoje, praėjus 6 mėnesiams po mokymo

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

sėkmingai baigę mokymą dalyviai (įgyti kvalifikacijos ar neformaliojo mokymo kursų baigimo pažymėjimai)

skaičius

14400

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

16000

veiksmų programos rodiklis

iš jų mokyme, suteikiančiame ar tobulinančiame profesinę kvalifikaciją, specialiąsias profesines žinias ir įgūdžius

skaičius

15000

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

60000000

0

0

0

0

60000000

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-05-11

Susiję kvietimai