Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas VP1-2.1-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
17 887 230 €
Prašomas finansavimas:
16 555 517,92 €
Skirtas finansavimas:
19 036 390,25 €

Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas

2012 m. lapkričio 28 d. LRV nutarimo Nr. 1423 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas 

 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Švietimo kokybės užtikrinimo ir stebėsenos sistemų stiprinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – bendrojo lavinimo ir aukštųjų mokyklų veiklos kokybės į(si)vertinimo ir išorinio vertinimo sistemų kūrimas ir tobulinimas, siekiant pagerinti vertinimo procesų kokybę ir užtikrinti švietimo įstaigų veiklos ir teikiamų paslaugų efektyvumą.

Remiamos veiklos:

bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų kūrimas ir diegimas;

standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo lavinimo mokykloms kūrimas;

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo ir brandos egzaminų sistemos tobulinimas;

mokslo ir studijų išorinio vertinimo sistemos stiprinimas;

mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos tobulinimas;

studentų priėmimo sistemos tobulinimas;

aukštųjų mokyklų reitingavimo sistemos sukūrimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra;

Ugdymo plėtotės centras;

Nacionalinis egzaminų centras;

Studijų kokybės vertinimo centras;

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras;

Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti;

viešieji juridiniai asmenys.

 

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis
išorinio vertinimo išvadas gavusios mokslo ir studijų institucijos

skaičius

55

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334(Žin., 2008, Nr. 7-260), įgyvendinimo stebėsenai atlikti
Produkto mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

300

veiksmų programos rodiklis
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1535

veiksmų programos rodiklis
mokslo ir studijų institucijos, pateikusios prašymą dėl išorinio vertinimo

skaičius

65

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programosįgyvendinimo stebėsenai atlikti
sukurta bendrojo lavinimo mokyklų įsivertinimo instrumentų

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programosplius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331(Žin., 2008, Nr. 7-257), įgyvendinimo stebėsenai atlikti
sukurtos nacionalinių studijų, mokslo ir technologijų prognozavimo ir ateities įžvalgų sistemos

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programosįgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

50439702

9276243

0

0

0

59715945

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai