Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra VP1-2.1-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.1-ŠMM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 569 626 €
Prašomas finansavimas:
1 590 302,36 €
Skirtas finansavimas:
1 584 578,89 €

Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 851 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Švietimo personalo (administravimo personalo, švietimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti ir stiprinti mokymosi visą gyvenimą institucinę sistemą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – stiprinti apskrities ir savivaldybių švietimo padalinių specialistų edukacines ir vadybines kompetencijas, skatinti kurti švietimo valdymo informacines sistemas regionuose ir jas naudoti kokybiškai švietimo politikos analizei atlikti.

Remiamos veiklos:

apskrities ir savivaldybių švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas;

regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra;

švietimo valdymo informacinių sistemų ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra;

Švietimo informacinių technologijų centras.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

 

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programų rodiklis

Produkto

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

590

veiksmų programų rodiklis

parengtos specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos

skaičius

4

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programosplius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

4650539

820683

0

0

0

5471222

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-08

Susiję kvietimai