Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus VP1-2.2-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 076 010 €
Prašomas finansavimas:
1 135 681,48 €
Skirtas finansavimas:
1 129 538,35 €

Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus

2012 m. lapkričio 28 d. LRV nutarimo Nr. 1423 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skirtingų pakopų studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ir atnaujinimas, siekiant suderinti Lietuvos teisės aktus su Bolonijos proceso dokumentais, atsižvelgti į ūkio poreikius, aukštosioms mokykloms keliamus tikslus, aukštųjų mokyklų misiją.

Remiamos veiklos:

studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ir tobulinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina Studijų kokybės vertinimo centras.

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

Produkto

dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

170

veiksmų programos rodiklis

parengti arba atnaujinti studijas reglamentuojantys aprašai

skaičius

25

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

3315060

585010

0

0

0

3900070

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai