Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas VP1-2.2-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
24 343 705 €
Prašomas finansavimas:
26 622 090,38 €
Skirtas finansavimas:
25 317 005,78 €

Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas

2012 m. lapkričio 28 d. LRV nutarimo Nr. 1423 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Bendrojo lavinimo, profesinio mokymo institucijų ir aukštųjų mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – tobulinti bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų pedagoginio personalo kvalifikacijas ir kompetencijas.

Remiamos veiklos:

profesijos mokytojų ir su sektoriniais praktinio mokymo centrais susijusių kolegijų dėstytojų technologinių kompetencijų tobulinimas;

pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sąlygų sudarymas suteikiant galimybę pedagogams įgyti naują arba tobulinti turimą kvalifikaciją, užtikrinant pagalbos pedagogams sistemos kokybę;

mokyklų naujų bendradarbiavimo modelių kūrimas, išbandymas, diegimas ir sklaida;

Mokinių registro ir Švietimo valdymo informacinės sistemos plėtojimas;

pradinių klasių mokytojų ir specialiojo ugdymo pedagogų kompetencijų taikyti informacines komunikacines technologijas (IKT) ir inovatyvius mokymo metodus tobulinimo modelio išbandymas ir diegimas;

ugdymo turinio naujovių įgyvendinimo sklaidos modelio parengimas, išbandymas ir diegimas.

 

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras;

Švietimo informacinių technologijų centras;

Ugdymo plėtotės centras;

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras.

 

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

 

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

 

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

Produkto

mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

650

veiksmų programos rodiklis

mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

13145

veiksmų programos rodiklis

dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

120

veiksmų programos rodiklis

švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

655

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1820

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai

 

sukurti švietimo paslaugų teikimo modeliai

skaičius

2

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2333 (Žin., 2008, Nr. 7-259, Nr. 147-5919), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

sukurtas ir išbandytas hipotetinis besimokančiųjų mokyklų tinklų modelis

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331, įgyvendinimo stebėsenai atlikti“.

(į viršų)

Finansavimo planas

          (litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

70439618

11001269

0

1429252

0

82870139

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai