Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas VP1-2.2-ŠMM-04-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-04-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
29 369 045 €
Prašomas finansavimas:
27 882 763,95 €
Skirtas finansavimas:
29 918 021,02 €

Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas

2012 m. rugpjūčio 21 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – inovatyvių ir atliepiančių švietimo ir ūkio poreikius kvalifikacijų formavimas, mokymo, mokymosi ir studijų modulių ir specialistų kvalifikacijos kėlimo programų atnaujinimas, kūrimas ir pritaikymas (mokymo organizavimas) bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo sistemoje, vaikų kūrybiškumo ugdymo plėtra, informacinių sistemų, susietų su aukštųjų mokyklų vidaus valdymu, kūrimas ir diegimas, pameistrystės mokymo formų plėtojimas.

Remiamos veiklos:

kvalifikacijų formavimas, modulinio profesinio mokymo sistemos kūrimas (modulinio profesinio mokymo sistemos modelio sukūrimas, modulinių mokymo programų rengimas);

modulinėms mokymo programoms skirtų mokymo priemonių rengimas (rengėjų mokymas, priemonių rengimas, sklaida) ir modulinių mokymo programų išbandymas (mokymo vykdymas) profesinio mokymo įstaigose;

vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas profesinio mokymo įstaigose;

profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas;

mokymosi krypties pasirinkimo galimybių didinimas 14–19 metų mokiniams, II etapas: didesnis mokymosi diferencijavimas ir individualizavimas, siekiant ugdymo kokybės, reikalingos šiuolaikiniam darbo pasauliui;

aukštųjų mokyklų vidaus valdymo tobulinimas: informacinių sistemų, susietų su aukštosios mokyklos valdymu, kūrimas ir (arba) diegimas (įskaitant mokymą);

studijų programų rengimas, atnaujinimas ir įgyvendinimas (mokymo organizavimas) I ir II studijų pakopose tradiciniuose, stabiliai augančiuose; viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančiuose; dideliuose, žinioms neimliuose, lėtai augančiuose ūkio sektoriuose įgyvendinant Lietuvos Respublikos strategines specialistų rengimo programas, patvirtintas teisės aktais;

vaikų kūrybiškumo ugdymo priemonių parengimas ir diegimas;

specialistų perkvalifikavimo programų rengimas ir įgyvendinimas bei kvalifikacijos tobulinimas;

pameistrystės mokymo formų plėtojimas: profesinio mokymo organizavimas realiomis darbo sąlygomis. 

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;

Ugdymo plėtotės centras;

Švietimo informacinių technologijų centras;

mokslo ir studijų institucijos;

profesinio mokymo įstaigos.

 

(į viršų) 

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

 

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato moksleivių (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis
studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis
dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis
mokytojų (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis
dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis
studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų  programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
asmenų, kurie gavo aukštosios mokyklos neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų  programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti
mokinių, kurie mokosi pagal profesinio mokymo programas (ISCED 2–4 lygis), kurios buvo įvertintos išoriniu vertinimu, dalis

procentai

30

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

  švietimo posričių, kuriuose buvo į modulines pertvarkytų profesinio mokymo programų, dalis iš visų švietimo posričių

procentai

56

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
Produkto moksleiviai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

5000

veiksmų programos rodiklis
studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

230

veiksmų programos rodiklis
dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

50

veiksmų programos rodiklis
mokytojai (bendrasis ugdymas ir profesinis mokymas), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

800

veiksmų programos rodiklis
dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

117

veiksmų programos rodiklis
asmenys, kurie tobulina kvalifikaciją pagal neformaliojo švietimo programas aukštojoje mokykloje

skaičius

800

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų  programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

170

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

  profesinio mokymo institucijos (ISCED 2–4 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas

skaičius

60

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti
profesinio mokymo institucijų (ISCED 2–4 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas, dalis iš visų profesinio mokymo institucijų

procentai

65

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti
aukštosios mokyklos (ISCED 5–6 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas

skaičius

15

veiksmų programos rodiklis

 

aukštųjų mokyklų (ISCED
5–6 lygis), kurios diegia kokybės vadybos sistemas, dalis iš visų aukštųjų mokyklų

procentai

30

veiksmų programos rodiklis

 

pateiktos profesinio mokymo programos (ISCED 2–4 lygis), kurios buvo įvertintos išoriniu vertinimu

skaičius

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti
švietimo posričiai, kuriuose buvo į modulines pertvarkytų profesinio mokymo programų

skaičius

25

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
sukurti švietimo paslaugų teikimo modeliai

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
Produkto ūkio sektoriai, kuriuose parengti ar atnaujinti profesiniai standartai

skaičius

5

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti“.

(į viršų) 

 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

85825527

12172057

0

2973624

0

100971208

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai