Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje VP1-2.2-ŠMM-06-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-06-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
9 117 102 €
Prašomas finansavimas:
8 471 437,67 €
Skirtas finansavimas:
9 490 273,49 €

Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje

2012 m. lapkričio 28 LRV nutarimo Nr. 1423 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti prielaidas mokinių pagrindinėms kompetencijoms ugdyti pirmajame pagrindinio ugdymo programos koncentre (5–8 kl.), remiantis gamtos mokslų, komunikavimo gimtąja kalba ir mokymosi mokytis kompetencijų ugdymo pavyzdžiais; sudaryti sąlygas besimokantiems suaugusiesiems ugdyti bendruosius gebėjimus.

Remiamos veiklos:

pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5–8 kl.) mokinių pagrindinių (gamtos mokslų, komunikavimo gimtąja kalba, mokymosi mokytis) kompetencijų ugdymas;

besimokančių suaugusiųjų bendrųjų gebėjimų ugdymas.

 

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Ugdymo plėtotės centras

 

 (į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokytojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

moksleivių, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

suaugusiųjų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2333, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

  socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir (arba) socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis procentai 90 papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

Produkto

mokytojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1200

veiksmų programos rodiklis

moksleiviai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

1000

veiksmų programos rodiklis

suaugusieji, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

6400

papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programosįgyvendinimo stebėsenai atlikti

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

2000

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 3-iojo uždavinio stebėsenai atlikti

  išleisti suaugusiųjų mokymui (-si) skirti leidiniai skaičius 2 papildomas rodiklis, kurio reikia Praktinio profesinio mokymo išteklių plėtros programosįgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

25732271

4540989

0

0

0

30273260

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai