Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas VP1-2.2-ŠMM-07-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-07-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
43 830 613 €
Prašomas finansavimas:
94 387 969,88 €
Skirtas finansavimas:
45 739 666,6 €

Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 851 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

 

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – studijų programų atnaujinimas ir studijų sistemos tarptautiškumo skatinimas keliant dėstytojų pedagoginę ir dalykinę kompetenciją, skatinant studentų praktinius įgūdžius ir stiprinant verslumą.

Remiamos veiklos:

- studijų programų atnaujinimas, naujų rengimas ir įgyvendinimas (mokymo organizavimas) I ir II studijų pakopose tradiciniuose, stabiliai augančiuose; viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančiuose; dideliuose, žinioms neimliuose, lėtai augančiuose ūkio sektoriuose (išskyrus teisės aktais patvirtintas Lietuvos Respublikos strategines specialistų rengimo programas);
- dėstytojų kompetencijų ugdymas tradiciniuose, stabiliai augančiuose; viešojo administravimo ir viešąsias paslaugas teikiančiuose; dideliuose, žinioms neimliuose, lėtai augančiuose ūkio sektoriuose;
- aukštųjų mokyklų ir studijų programų tarptautiškumo didinimas;
- studentų praktinių įgūdžių, verslumo stiprinimas: I ir II studijų pakopos studentų praktika ir stažuotė įmonėse, įstaigose ir organizacijose, praktikos vietų informacinės sistemos, vadovavimas praktikai.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

- mokslo ir studijų institucijos;
- valstybės biudžetinės įstaigos;
- tarptautinės organizacijos;
- asociacijos;
- viešosios įstaigos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas. 

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

teigiamai įvertintos studijų programos

skaičius

30

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

2 120

veiksmų programos rodiklis

dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

3 380

veiksmų programos rodiklis

studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

200

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

parengtos studijų programos

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

atnaujintos studijų programos

skaičius

40

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

parengtos jungtinės studijų programos

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

dėstytojų stažuotės

skaičius

130

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti.

 

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

143227969

15761644

0

9513880

0

168503493

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-08

Susiję kvietimai