Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra VP1-2.2-ŠMM-08-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.2-ŠMM-08-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
12 430 693 €
Prašomas finansavimas:
9 796 553,53 €
Skirtas finansavimas:
13 971 112,01 €

Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra

2012 m. lapkričio 28 d. LRV nutarimo Nr. 1423 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai 
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Aukštojo mokslo tarptautiškumo plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti mokymosi visą gyvenimą paslaugų kokybę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – plėtoti tarptautinę dimensiją Lietuvos aukštojo mokslo sistemoje aukštojo mokslo kokybei gerinti ir jo konkurencingumui užtikrinti, prisidedant prie žinių visuomenės kūrimo ir atsižvelgiant į Europos švietimo plėtros strateginių dokumentų nuostatas.

Remiamos veiklos:

aukštojo mokslo prieinamumo sistemos tobulinimas (Europos kreditų kaupimo ir perkėlimo sistemos sukūrimas; kvalifikacijų, suteikiančių teisę į aukštąjį mokslą, žinių ir gebėjimų vertinimo sistemos sukūrimas);

aukštojo mokslo tarptautiškumo ir sklaidos tarptautiniu mastu didinimas, įskaitant Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų mobilumo pagal tarptautines studentų mobilumo programas skatinimą;

užsienyje įgytų kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimo ir akademinio pripažinimo sistemos tobulinimas;

nacionalinės Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų ir dėstytojų tarptautinių praktikų ir (arba) stažuočių sistemos kūrimas ir diegimas;

lituanistikos (baltistikos) centrų užsienyje stiprinimas, jų veiklos ir bendradarbiavimo su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis skatinimas.

 

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras,

Švietimo mainų paramos fondas;

mokslo ir studijų institucijos;

viešojo administravimo institucijos/įstaigos;

tarptautinės organizacijos;

asociacijos.

 

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato dėstytojų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis
studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis
studentų (aukštojo mokslo studijos), kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo priori­te­to 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti
Produkto dėstytojai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

210

veiksmų programos rodiklis
studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

870

veiksmų programos rodiklis
studentai (aukštojo mokslo studijos), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

200

papildomas rodiklis
mokymosi visą gyvenimą sistemos administracijos darbuotojai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

150

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2-ojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti
parengtos ir įgyvendintos mokslo ir studijų institucijų pristatymo programos

skaičius

4

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334, įgyvendinimo stebėsenai atlikti
užsienyje veikiantys lituanistikos (baltistikos) centrai, su kuriais pasirašytos bendradarbiavimo sutartys

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės studijų programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2334, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

 

(į viršų) 

 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

33557894

5921988

0

0

0

39479882

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai