Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra VP1-2.3-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
16 317 622 €
Prašomas finansavimas:
19 172 845,23 €
Skirtas finansavimas:
16 317 622,22 €

Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra

2012 m. lapkričio 28 d. LRV nutarimo Nr. 1423 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Profesinio orientavimo sistemos veiklos tobulinimas ir plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti profesinio orientavimo sistemą: užtikrinti jos vientisumą ir nuoseklumą, profesinio orientavimo paslaugų įvairovę, aukštą kokybę ir prieinamumą visiems švietimo sistemos dalyviams, profesinio orientavimo priemonių kūrimą ir specialistų rengimą, socialinių partnerių ir kitų suinteresuotų grupių dalyvavimą plėtojant profesinio orientavimo paslaugas.

Remiamos veiklos:

savivaldybių karjeros centrų modelio, bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų mokinių ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas;

profesinio orientavimo priemonių švietimo sistemos dalyviams (bendrojo lavinimo, profesinėse mokyklose) sukūrimas;

Atviros informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemos (toliau šiame skirsnyje vadinama – AIKOS) turinio ir palaikymo plėtotė;

su mokiniais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas;

bendrojo lavinimo mokyklų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir įdiegimas;

profesinių mokyklų mokinių ugdymo karjerai modelio sukūrimas ir įdiegimas;

aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai modelio ir karjeros stebėsenos modelių sukūrimas, plėtotė ir įdiegimas;

su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas;

profesinio orientavimo priemonių švietimo sistemos dalyviams (aukštosiose mokyklose) sukūrimas.

 

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;

aukštosios mokyklos.

 

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

mokinių, dalyvavusių ugdymo karjerai veiklose, dalis

procentai

6,9

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2332 (Žin., 2008, Nr. 7-258, Nr. 143-5731), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

studentų, dalyvavusių ugdymo karjerai veiklose, dalis

procentai

3

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1600

veiksmų programos rodiklis

AIKOS sistemoje esantys aprašai

skaičius

3000

 

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

mokiniai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose

skaičius

88000

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

studentai, dalyvavę ugdymo karjerai veiklose

skaičius

6000

papildomas rodiklis, kurio reikia Nacionalinės profesinio orientavimo švietimo sistemoje programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti“.

 

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

47890263

8451223

0

0

0

56341486

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai