Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje VP1-2.3-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 901 453 €
Prašomas finansavimas:
2 028 057,81 €
Skirtas finansavimas:
1 992 064,99 €

Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje

2012 m. rugpjūčio 21 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sudaryti sąlygas, kad kuo daugiau mokinių įgytų pagrindinį išsilavinimą, ir siekti, kad mokiniai tęstų mokymąsi toliau įgydami vidurinį išsilavinimą ir darbo rinkoje paklausią profesinę kvalifikaciją.

Remiama veikla – alternatyvaus ugdymo (ugdymo, atitinkančio bendruosius ugdymo tikslus, turinčio savitą turinį, formas, metodus ir kontekstą, atliepiančio mokinio galias ir jo mokymosi patirtį) diegimas švietimo sistemoje.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

Produkto

švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

500

veiksmų programos rodiklis

parengta alternatyvaus ugdymo galimybių studija

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programosplius, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

sukurti eksperimentiniai alternatyvaus ugdymo modeliai

skaičius

3

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programosplius įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

5580536

984800

0

0

0

6565336

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai