Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse VP1-2.3-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
9 202 564 €
Prašomas finansavimas:
9 294 629,57 €
Skirtas finansavimas:
9 349 884,69 €

Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse

2012 m. lapkričio 28 d. LRV nutarimo Nr. 1423 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Visuotinio priešmokyklinio ugdymo diegimas ir kitų mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumo didinimas ypač kaimo vietovėse“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir nuotolinio mokymosi tinklų teikiamų paslaugų kokybę ir efektyvumą, siekiant kaimo vietovių gyventojams padėti įgyti reikiamą kvalifikaciją ir įgūdžius.

Remiamos veiklos:

nuotolinio mokymo kuratorių, dirbsiančių universaliuose daugiafunkciuose centruose, kompetencijos tobulinimas;

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

- Švietimo informacinių technologijų centras;
- Ugdymo plėtotės centras;
- Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras

 (į viršų) 

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo valstybės pripažįsta­mą kvalifikaciją, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius, patvirtin­tos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

1270

veiksmų programos rodiklis

 

švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

96

veiksmų programos rodiklis

 

ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

6780

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos pliusįgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

28050000

4950000

0

0

0

33000000

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai