Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą VP1-2.3-ŠMM-04-V

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-04-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
12 314 343 €
Prašomas finansavimas:
11 906 309,43 €
Skirtas finansavimas:
13 062 605,46 €

Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą

2010 m. balandžio 7 d. LRV nutarimo Nr. 389 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Kokybiškos mokymosi psichologinės, specialiosios ar socialinės pedagoginės ir kitokios pagalbos besimokantiems teikimas, didinant mokymosi visą gyvenimą paslaugų prieinamumą“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą –įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – plėtoti geros kokybės mokymosi, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą. Šiuo tikslu siekiama užtikrinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo organizavimo veiksmingumą, tenkinti mokinių specialiuosius ugdymo (-si) poreikius, didinti jų galimybes išlikti švietimo sistemoje, tobulinti ir koordinuoti prevencinę veiklą – tobulinti švietimo ir pagalbos darbuotojų ekspertinius gebėjimus, edukacines ir vadybines kompetencijas, vykdyti švietimo pagalbos specialistų perkvalifikavimo programas.

Remiamos veiklos:

- specialiųjų mokymo priemonių rengimas ir pritaikymas keliant pedagogų, psichologų, ekspertų/konsultantų kvalifikacijas;
- specialiųjų poreikių asmenų ugdymo(-si) formų plėtra;
- pagalbos mokiniui efektyvumo ir kokybės plėtra;
- iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas;
- mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas siekiant mažinti gyventojų socialinę atskirtį informacinių ir komunikacinių technologijų srityje;
- kvalifikuotų mokyklų psichologų rengimas aukštosiose mokyklose, vykdančiose specialistų perkvalifikavimo programas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

- Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras;
- Ugdymo plėtotės centras;
- aukštosios mokyklos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 (į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo valstybės pripažįs­ta­mą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo valstybės pripažįs­ta­mą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

Produkto

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

300

veiksmų programos rodiklis

švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

320

veiksmų programos rodiklis

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

949

veiksmų programos rodiklis

švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

3110

veiksmų programos rodiklis

parengtos specialiosios mokymo priemonės

skaičius

7

papildomas rodiklis, kurio reikia Mokyklų tobulinimo programos plius, patvirtintos švie­timo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2331, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

36643378

5819831

0

646648

0

43109857

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-07-22

Susiję kvietimai