Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.) VP1-2.3-ŠMM-05-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-05-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
4 473 855 €
Prašomas finansavimas:
6 861 200,43 €
Skirtas finansavimas:
4 619 874,75 €

Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)

2011 m. liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai 
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Švietimo paslaugų sistemos prieinamumo didinimas specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.)“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti švietimo paslaugų prieinamumą specialiųjų poreikių asmenims (mokiniams ir kt.).

Remiamos veiklos – specialiosios pedagoginės pagalbos paslaugų teikimas specialiųjų poreikių asmenims ir neformaliojo specialiųjų poreikių asmenų švietimo paslaugų teikimas.

(į viršų

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina bendrojo lavinimo mokyklos.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų progra­mos rodiklis
socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių as­menų, kurie gavo neformaliojo švieti­mo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų progra­mos rodiklis

Produkto

 

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir / arba socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

2000

veiksmų progra­mos rodiklis
socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir / arba socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

2000

veiksmų progra­mos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

13564116

2393668

0

0

0

15957784

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-23

Susiję kvietimai