Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje VP1-2.3-ŠMM-06-K

Viskas apie priemonę
VP1-2.3-ŠMM-06-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.2 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 374 676 €
Prašomas finansavimas:
2 035 094,52 €
Skirtas finansavimas:
1 416 461,13 €

Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje

2010 m. balandžio 7 d. LRV nutarimo Nr. 389 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Gabių vaikų ugdymo poreikių tenkinimas švietimo sistemoje“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – didinti mokymosi visą gyvenimą prieinamumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti gabių vaikų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo efektyvumą – kurti gabių vaikų metodinę bazę, specialistų, dirbančių su gabiais vaikais, gabių vaikų atpažinimo, įvertinimo ir ugdymo srities kompetencijas.

Remiama veikla – gabių vaikų ugdymo kokybės gerinimas (psichologinio, pedagoginio įvertinimo ir ugdymo metodų taikymas darbui su gabiais vaikais Lietuvoje).

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina viešieji juridiniai asmenys.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir/arba socialinę atskirtį patiriančių asmenų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

švietimo pagalbos darbuotojų, kurie gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

Produkto

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

100

veiksmų programos rodiklis

socialinės rizikos, specialiųjų poreikių ir socialinės atskirties asmenys, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

700

veiksmų programos rodiklis

švietimo pagalbos specialistai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

350

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

4250000

750000

0

0

0

5000000

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-05-11

Susiję kvietimai