Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas VP1-3.1-ŠMM-01-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.3 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
33 777 266 €
Prašomas finansavimas:
22 023 194,63 €
Skirtas finansavimas:
36 701 685,95 €

Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas

2012 m. rugpjūčio 21 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos tobulinimas, mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti III pakopos studijų veiklą, tobulinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją; stiprinti užsienyje dirbančių „protų“ ryšius su Lietuvos mokslo ir studijų institucijomis, taip gerinti jų vykdomų mokslinių tyrimų lygį; padėti pasirengti pritraukti į Lietuvą aukšto lygio užsienio mokslininkus ir susigrąžinti išvykusius iš jos mokslininkus; skatinti studentus domėtis moksliniais tyrimais ir patiems jų imtis.

Remiamos veiklos:

podoktorantūrinės stažuotės: podoktorantūrinių stažuočių metu vykdomi moksliniai tyrimai vienoje arba keliose mokslo srityse; podaktaro studijos (ypač socialinių ir humanitarinių mokslų srityse), kurios apima tyrėjo (mokslinę), dėstytojo (pedagoginę) ir vadovo (vadybinę) akademines kompetencijas;

mokslininkų iš užsienio trumpi vizitai į mokslo ir studijų institucijas, siekiant sustiprinti mokslinius ryšius;

studentų mokslinių darbų skatinimas: trumpi moksliniai tyrimai, stažuotės, konferencijos, studijos;

doktorantūros proceso įgyvendinimas;

neformalus mokslininkų ir kitų tyrėjų ugdymas: mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijos tobulinimas pagal pagrindinių ir profesinių gebėjimų poreikius.

 

 (į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Lietuvos mokslo taryba;

mokslo ir studijų institucijos;

viešieji juridiniai asmenys.

 

(į viršų) 

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

 

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo programas ir gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

85

veiksmų programos rodiklis
studentų, kurie sėkmingai baigė formaliojo švietimo programas ir įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

85

veiksmų programos rodiklis
studentų, kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo programas ir gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

85

veiksmų programos rodiklis
skelbti moksliniai straipsniai

skaičius

80

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2335 (Žin., 2008, Nr. 7-261; 2009, Nr. 32-1252), įgyvendinimo stebėsenai atlikti
trumpalaikiai vizitai skaičius

200

atliktos stažuotės ir praktikos

skaičius

700

Produkto

 

mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

2190

veiksmų programos rodiklis
studentai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

340

veiksmų programos rodiklis
studentai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

400

veiksmų programos rodiklis
finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus) mokslo tiriamajai veiklai

skaičius

400

 

veiksmų programos rodiklis
finansuotos subsidijos studentų mokslo tiriamajai veiklai

skaičius

900

 

veiksmų programos rodiklis
pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus) viešajame sektoriuje

skaičius

200

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3-iojo prioriteto 2-ojo uždavinio stebėsenai atlikti“.

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

53590443

43358016

0

12350

0

96960809

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai