Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e.dokumentai) VP1-3.1-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.3 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
21 095 241 €
Prašomas finansavimas:
19 604 464,5 €
Skirtas finansavimas:
21 187 047,91 €

Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e.dokumentai)

2012 m. rugpjūčio 21 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e. dokumentai)“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – tobulinti mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją pagal atitinkamos srities ir horizontalius poreikius, užtikrinant prieigą prie periodinių ir kitų mokslo leidinių duomenų bazių.

Remiamos veiklos:

mokslininkų ir kitų tyrėjų prieigos prie periodinių ir kitų mokslo leidinių duomenų bazių užtikrinimas (duomenų bazių prenumerata; mokslininkų ir kitų tyrėjų, įskaitant bibliotekininkus-duomenų bazių administratorius, mokymas; leidyba);

Lietuvos mokslo publikacijų elektroninių dokumentų ir informacijos apie publikacijas kaupimas, analizė ir sklaida (tarptautinės mokslinės duomenų bazės ,,Lituanistika“ plėtra; Lietuvos humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų archyvas LIDA; Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklo LITNET informacinės infrastruktūros sklaida).

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija;

Lietuvos mokslo taryba;

mokslo ir studijų institucijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo programas ir gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

85

veiksmų programos rodiklis
studentų, kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo programas ir gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

85

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1900

veiksmų programos rodiklis
studentai, kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

1000

veiksmų programos rodiklis
sukaupta mokslo publikacijų elektroninių dokumentų

skaičius

2700

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2335, įgyvendinimo stebėsenai atlikti
užprenumeruotos duomenų bazės

skaičius

88

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programosįgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

63510321

9646426

0

2069032

0

75225779

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai