Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas VP1-3.1-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.3 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
3 575 301 €
Prašomas finansavimas:
2 506 208,58 €
Skirtas finansavimas:
4 047 814,53 €

Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas

2012 m. rugpjūčio 21 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Aukštos kvalifikacijos specialistų rengimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos specialistus žinioms, mokslui imliuose ūkio subsektoriuose.

Remiama veikla – II pakopos studijų programų, susijusių su žinioms ir mokslui imliais ūkio subsektoriais, įgyvendinimas.

 

 

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina mokslo ir studijų institucijos.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

studentų, kurie sėkmingai baigė formaliojo švietimo programas ir įgijo valstybės pripažįstamą kvalifikaciją, dalis

procentai

85

veiksmų programos rodiklis

Produkto

studentai, kurie mokėsi pagal formaliojo švietimo programas

skaičius

660

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

11879850

2096444

0

0

0

13976294

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai