MTTP kokybė ir ekspertų rengimas VP1-3.1-ŠMM-06-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.1-ŠMM-06-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.3 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
3 151 044 €
Prašomas finansavimas:
2 271 656,03 €
Skirtas finansavimas:
3 670 548,78 €

MTTP kokybė ir ekspertų rengimas

2012 m. rugpjūčio 21 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti tyrėjų kvalifikaciją ir kompetenciją, skatinti jų mobilumą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros vidinių kokybės sistemų kūrimas ir diegimas, ekspertų ir personalo rengimas ir ugdymas, tyrėjų tarptautinio lygio mokslo taikomųjų tyrimų ir (ar) technologinės plėtros skatinimas, kad stiprėtų Lietuvos tyrėjų tarptautinis konkurencingumas Europos mokslinių tyrimų erdvėje.

Remiamos veiklos:

mokslo ir studijų ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertų ir personalo ugdymas (įskaitant ekspertinio darbo skatinimą ir organizavimą);

Lietuvos mokslininkų mobilumo centro veiklos plėtojimas;

mokslininkų ir kitų tyrėjų gebėjimų dalyvauti tarptautinėse mokslinių tyrimų programose ugdymas;

programos „Eureka“ mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos vykdymas.

 

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Studijų kokybės vertinimo centras;

Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra;

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras;

Lietuvos mokslo taryba.

 

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

 

(į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

 

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo programas ir gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

85

veiksmų programos rodiklis

įgyvendinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektai

skaičius

18

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2335, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

 

mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

130

veiksmų programos rodiklis

finansuotos subsidijos mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus) mokslo tiriamajai veiklai

skaičius

18

-

veiksmų programos rodiklis

apmokyti mokslo ir studijų, ekspertinių ir koordinavimo institucijų ekspertai ir darbuotojai

skaičius

225

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus) viešajame sektoriuje

skaičius

50

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
3-iojo prioriteto 2-ojo uždavinio stebėsenai atlikti“.

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

9430251

1449674

0

0

0

10879925

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 
 

Parama bus skiriama tiems programos „Eureka“ projektams, kurie nebus finansuojami pagal VP2-1.3-ŪM-02-K priemonę „Intelektas LT“.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai