Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse VP1-3.2-ŠMM-01-K

Viskas apie priemonę
VP1-3.2-ŠMM-01-K

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.3 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
939 348 €
Prašomas finansavimas:
1 555 269,79 €
Skirtas finansavimas:
939 347,96 €

Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse

2012 m. rugpjūčio 21 d. LRV nutarimo Nr. 789 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Valstybės pagalba aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimui įmonėse“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padėti didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti aukštos kvalifikacijos darbuotojų skaičių žinioms ir mokslui imliose įmonėse.

Remiama veikla – mokslininkų ir kitų tyrėjų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros techninių darbuotojų ir jiems prilyginto personalo įdarbinimas labai mažose, mažose ir vidutinėse žinioms ir mokslui imliose įmonėse.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina juridiniai asmenys, priskirtini prie labai mažų, mažų arba vidutinių įmonių, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (Žin., 1998, Nr. 109-2993; 2007, Nr. 132-5354).

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – projektų konkursas.


(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pagal darbo sutartis mažose ir vidutinėse įmonėse įdarbintų mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), kurie ir toliau ten dirba praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos, dalis

procentai

80

veiksmų programos rodiklis

pagal darbo sutartis mažose ir vidutinėse įmonėse įdarbintų aukštos kvalifikacijos darbuotojų (išskyrus mokslininkus ir kitus tyrėjus), kurie ir toliau ten dirba praėjus 6 mėnesiams po projekto pabaigos, dalis

procentai

80

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

pagal darbo sutartis įdarbinti mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus) mažose ir vidutinėse įmonėse

skaičius

260

veiksmų programos rodiklis

pagal darbo sutartis įdarbinti aukštos kvalifikacijos darbuotojai (išskyrus mokslininkus ir kitus tyrėjus) mažose ir vidutinėse įmonėse

skaičius

300

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų)

Finansavimo planas 

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

3243381

0

0

0

3243382

6486763

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-25

Susiję kvietimai