Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas VP1-3.2-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-3.2-ŠMM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.3 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
6 582 756 €
Prašomas finansavimas:
6 601 619,35 €
Skirtas finansavimas:
6 811 662,06 €

Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp mokinių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas

2012 m. lapkričio 28 d. LRV nutarimo Nr. 1423 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – padėti didinti tyrėjų skaičių ir mažinti jų amžiaus vidurkį Lietuvoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti ir realizuoti jaunųjų tyrėjų (moksleivių) atskleidimo sistemą ir lyčių lygybės moksle koncepciją.

Remiamos veiklos:

mokytojui ir mokiniui (jaunajam tyrėjui) lengvai pasiekiamos informavimo sistemos inicijavimas, sukūrimas ir plėtojimas, pagalba mokytojui – jaunojo tyrėjo vadovui, nacionalinio neformaliojo jaunųjų tyrėjų judėjimo inicijavimas ir plėtojimas; gabių mokinių skatinimas (neformalusis švietimas) įsitraukti į mokslo tiriamąją veiklą;

lyčių lygybės moksle skatinimas;

mokslo ir technologijų sklaida visuomenėje ir periodinių mokslo leidinių leidyba;

nacionaliniai tyrimai (galimybių studijos), skirti valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paslaugų kokybei gerinti.

 

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras;

Lietuvos mokslų akademija;

viešieji juridiniai asmenys.

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

„Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato įtraukta jaunuolių į žinias apie mokslą ir technologijas gilinančią veiklą

skaičius

300

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-2335, įgyvendinimo stebėsenai atlikti
mokslininkų ir kitų tyrėjų (išskyrus studentus), kurie sėkmingai baigė neformaliojo švietimo programas ir gavo neformaliojo švietimo programos baigimo pažymėjimus, dalis

procentai

85

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
3-iojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti
Produkto parengti mokytojai – jaunojo tyrėjo vadovai

skaičius

150

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
vizitai į bendrojo lavinimo mokyklas

skaičius

400

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
organizuoti specializuotieji renginiai

skaičius

10

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
mokslininkai ir kiti tyrėjai (išskyrus studentus), kurie mokėsi pagal neformaliojo švietimo programas

skaičius

130

papildomas rodiklis, kurio reikia Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos
3-iojo prioriteto 1-ojo uždavinio stebėsenai atlikti
parengtos studijos dėl lyčių lygybės moksle skatinimo

skaičius

2

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
išleisti mokslo ir technologijų populiarinimo leidiniai

skaičius

6

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
organizuoti mokslo ir technologijų populiarinimo renginiai

skaičius

6

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
išleisti specializuoti mokslo leidiniai

skaičius

57

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti
  įgyvendintas projektas, skirtas valstybinės reikšmės ir apskričių viešųjų bibliotekų paslaugų kokybei gerinti

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Tyrėjų karjeros programos įgyvendinimo stebėsenai atlikti“.

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

20412464

3602199

0

0

0

24014663

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai