Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse VP1-4.1-VRM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
6 548 000 €
Prašomas finansavimas:
10 952 991,2 €
Skirtas finansavimas:
6 791 263,67 €

Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse

2011 m. gruodžio 21 d. LRV nutarimo Nr. 1494 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją prioritetinėse srityse: dalyvauti ES sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose, pasirengti pirmininkauti ES 2013 metais (pagal bendrąsias kvalifikacijos tobulinimo programas) ir plėsti valstybės tarnautojų žinias profesinės etikos ir korupcijos prevencijos srityje.

Remiamos veiklos:

mokymo poreikių analizė;

mokymo programų ir lektorių rengimas;

mokymo medžiagos atnaujinimas ir (ar) rengimas, leidyba;

mokymo priemonių įsigijimas;

įvairių mokymo ir mokymosi formų kūrimas ir įgyvendinimas;

mokymo organizavimas;

stažuočių (komandiruočių), skirtų pasirengti pirmininkauti ES 2013 metais, organizavimas ES institucijose ir ES valstybių narių institucijose;

valstybės tarnautojų kvalifikacijos tobulinimo įstaigų stiprinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai:

Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;

viešoji įstaiga Lietuvos viešojo administravimo institutas;

viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“;

Užsienio reikalų ministerija;

partneriai:

Ministro Pirmininko tarnyba;

Užsienio reikalų ministerija;

viešoji įstaiga Lietuvos viešojo administravimo institutas;

viešoji įstaiga Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras „Dainava“;

Vidaus reikalų ministerija;

Europos teisės departamentas prie Teisingumo ministerijos;

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabai­goje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato sėkmingai mokymą baigusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie taiko įgytas žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo pabaigos, dalis procentai

75

veiksmų programos rodiklis
mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis procentai

90

veiksmų programos rodiklis
Produkto mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų darbuotojai) skaičius

5000

veiksmų programos rodiklis
įgyvendinti bendradarbiavimo ir partnerystės projektai skaičius

1

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­pub­likos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištek­liai, kuriais dispo­nuo­ja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

20 832 595

3 676 341

0

0

0

24 508 936

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475, patvirtinančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5690, IV priede „Suderinamumas su EŽŪFKP ir EŽF“.


LR Vidaus reikalų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-02-22

Susiję kvietimai