Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas VP1-4.1-VRM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
18 617 508 €
Prašomas finansavimas:
22 475 052,36 €
Skirtas finansavimas:
20 385 042,81 €

Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

2011 m. gruodžio 21 d. LRV nutarimo Nr. 1494 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją prioritetinėse srityse: tobulinti gebėjimus, susijusius su valstybės institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu; stiprinti darbinių ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius; dalyvauti ES sprendimų priėmimo ir priimtų sprendimų įgyvendinimo užtikrinimo procesuose, pasirengti pirmininkauti ES 2013 metais (pagal specialiąsias kvalifikacijos tobulinimo programas).

Remiamos veiklos:

mokymo poreikių analizė;

mokymo programų ir lektorių rengimas;

mokymo medžiagos atnaujinimas ir (ar) rengimas, leidyba;

mokymo priemonių įsigijimas;

įvairių mokymo ir mokymosi formų kūrimas ir įgyvendinimas;

mokymo organizavimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės institucijos ir įstaigos, kurios yra įtrauktos į Lietuvos Respublikos Seimo, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. X-1511, ir į ministerijų, Ministro Pirmininko tarnybos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 358.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

sėkmingai mokymą baigusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie taiko įgytas žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo pabaigos, dalis

procentai

75

 

veiksmų programos rodiklis

mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie sėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis

procentai

90

 

veiksmų programos rodiklis

Produkto

mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai, statutiniai tarnautojai, kiti valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojai)

skaičius

20000

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­pub­likos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištek­liai, kuriais dispo­nuo­ja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

70 947 530

0

0

12 520 152

0

83 467 682

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475, patvirtinančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5690, IV priede "Suderinamumas su EŽŪFKP ir EŽF".


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-02-22

Susiję kvietimai