Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas VP1-4.1-VRM-04-R

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-04-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
5 765 155 €
Prašomas finansavimas:
6 727 527,38 €
Skirtas finansavimas:
6 292 252,85 €

Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

2011 m. balandžio 20 d. LRV nutarimo Nr. 465 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti valstybės tarnybos administracinius gebėjimus, tobulinant savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikaciją prioritetinėse srityse: tobulinti gebėjimus, susijusius su savivaldybių institucijų ir įstaigų strateginių tikslų įgyvendinimu, ir stiprinti darbinių ES kalbų mokėjimo ir kompiuterinio raštingumo įgūdžius.

Remiamos veiklos:

mokymo poreikių analizė;

mokymo programų ir lektorių rengimas;

mokymo medžiagos atnaujinimas ir (ar) rengimas, leidyba;

mokymo priemonių įsigijimas;

įvairių mokymo ir mokymosi formų kūrimas ir įgyvendinimas;

mokymo organizavimas.

 (į viršų) 

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai – savivaldybių institucijos ir įstaigos, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos ir Lietuvos Respublikos Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros, savivaldybių institucijų ir įstaigų sąrašą pagal grupes, į kurias atsižvelgiant nustatomos valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių kategorijos, patvirtintą Lietuvos Respublikos Seimo 2008 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. X-1511;

partnerė – viešoji įstaiga Lietuvos viešojo administravimo institutas (mokymui pagal kvalifikacijos tobulinimo bendrąsias integracijos į Europos Sąjungą programas įgyvendinti).

(į viršų)  

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)  

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas. 

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato sėkmingai mokymą baigusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kurie taiko įgytas žinias darbe, praėjus 6 mėnesiams po mokymo pabaigos, dalis procentai

75

veiksmų programos rodiklis

 

mokyme dalyvavusių asmenų (valstybės tarnautojų, statutinių tarnautojų, kitų darbuotojų), kuriesėkmingai baigė mokymą ir gavo mokymo pažymėjimus, dalis procentai

90

veiksmų programos rodiklis

 

Produkto mokyme dalyvavę asmenys (valstybės tarnautojai ir darbuotojai) skaičius

6000

veiksmų programos rodiklis

 

(į viršų)  

Finansavimo planas 

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

22000000

0

3882353

0

0

25882353

 

ES struktūrinės paramos lėšos pagal priemonę paskirstytos vadovaujantis vienoda kiekvieno piliečio teise į geros kokybės viešąsias paslaugas ir infrastruktūrą, poreikiu prioritetiškai plėtoti Lietuvos regioninės politikos iki 2013 metų strategijoje nurodytus vystytinus ekonominės plėtros centrus, labiausiai ekonominiu ir socialiniu požiūriu atsilikusias problemines teritorijas. Regionams skiriamų lėšų suma proporcinga regiono gyventojų skaičiui: atsižvelgiama į tai, kad kiekvienas ekonominės plėtros centro ir probleminės teritorijos gyventojas suteikia teisę į 10 procentų priedą (vienam gyventojui) prie regionui skiriamos lėšų sumos.

 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007

metais

2008

metais

2009

metais

2010

metais

2011

metais

2012

metais

2013

metais

Suma

  Iš viso

2772000

2794000

2860000

3036000

3300000

3476000

3762000

22000000

1. Alytaus

153292

154508

158158

167891

182490

192223

208038

1216600

2. Kauno

545807

550139

563134

597788

649770

684424

740738

4331800

3. Klaipėdos

304643

307060

314314

333656

362670

382013

413444

2417800

4. Marijampolės

151905

153111

156728

166373

180840

190485

206158

1205600

5. Panevėžio

236174

238049

243672

258667

281160

296155

320523

1874400

6. Šiaulių

291892

294208

301158

319691

347490

366023

396138

2316600

7. Tauragės

110325

111201

113828

120833

131340

138345

149728

875600

8. Telšių

149411

150597

154154

163640

177870

187356

202772

1185800

9. Utenos

148302

149479

153010

162426

176550

185966

201267

1177000

10. Vilniaus

680249

685648

701844

745035

809820

853010

923194

5398800

 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2010

metais

2011

metais

2012

metais

2013

metais

2014

metais

2015

metais

Suma

  Iš viso

2772000

2794000

2860000

6336000

3498000

3740000

22000000

1. Alytaus

153292

154508

158158

350381

193439

206822

1216600

2. Kauno

545807

550139

563134

1247558

688756

736406

4331800

3. Klaipėdos

304643

307060

314314

696326

384431

411026

2417800

4. Marijampolės

151905

153111

156728

347213

191691

204952

1205600

5. Panevėžio

236174

238049

243672

539827

298030

318648

1874400

6. Šiaulių

291892

294208

301158

667181

368339

393822

2316600

7. Tauragės

110325

111201

113828

252173

139220

148853

875600

8. Telšių

149411

150597

154154

341510

188542

201586

1185800

9. Utenos

148302

149479

153010

338976

187143

200090

1177000

10. Vilniaus

680249

685648

701844

1554855

858409

917795

5398800

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu
 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, pateikti Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. rugsėjo 24 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)4475, patvirtinančiu veiksmų programą dėl Bendrijos paramos iš Europos socialinio fondo Lietuvoje pagal Konvergencijos tikslą,su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5690, IV priede "Suderinamumas su EŽŪFKP ir EŽF".


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-02-22

Susiję kvietimai