Viešojo ir privataus sektorių partnerystė VP1-4.1-VRM-06-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-06-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 703 647 €
Prašomas finansavimas:
1 703 647,18 €
Skirtas finansavimas:
2 346 491,95 €

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

2011 m. gruodžio 21 d. LRV nutarimo Nr. 1494 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Viešojo ir privataus sektorių partnerystė“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę, sudarant atitinkamas teisines, institucines ir administracines sąlygas ir tobulinant viešojo sektoriaus darbuotojų žinias, gebėjimus ir įgūdžius šioje srityje.

Remiamos veiklos:

prielaidų sukurti palankią teisinę, institucinę ir administracinę aplinką viešojo ir privataus sektorių partnerystės proceso plėtrai valstybėje sudarymas, bendravimas su privataus sektoriaus atstovais, siekiant sėkmingo partnerystės prielaidų ir aplinkos supratimo ir bendradarbiavimo;

metodinio partnerystės pagrindo rengimas: veiklos vadovų (gairių), rekomendacijų, kitų dokumentų, susijusių su viešojo ir privataus sektorių partnerystės proceso tobulinimu ir plėtra, rengimas, standartizavimas;

atskiro padalinio, teiksiančio metodinę ir konsultacinę pagalbą viešojo sektoriaus subjektams identifikuojant, parengiant ir įgyvendinant partnerystės projektus, įsteigimas;

keitimasis gerąja viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų parengimo ir įgyvendinimo praktika, nacionalinės ir tarptautinės gerosios patirties, informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystę Lietuvoje sklaida;

viešojo sektoriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, skirtas šios priemonės veikloms įgyvendinti.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėja - Finansų ministerija;

partnerė - viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato inicijuoti viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektai

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto atskiro padalinio, teiksiančio metodinę ir konsultacinę pagalbą viešojo ir privataus sektorių subjektams, identifikuojant, parengiant ir įgyvendinant partnerystės projektus, įsteigimas

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
patobulinti esamieji ir (ar) parengti nauji teisės aktai, reglamentuojantys ir vystantys viešojo ir privataus sektorių partnerystės procesą valstybėje

skaičius

7

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
  valstybės institucijų ir įstaigų dirbantieji, įgiję žinių ir gebėjimų vystyti viešojo ir privataus sektorių partnerystės procesą valstybėje, parengti ir įgyvendinti partnerystės projektus

skaičius

15

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

5000000

882353

0

0

0

5882353

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-02-22

Susiję kvietimai