Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas VP1-4.1-VRM-07-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.1-VRM-07-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
3 414 614 €
Prašomas finansavimas:
3 544 965,09 €
Skirtas finansavimas:
3 460 449,74 €

Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas

2012 m. spalio 3 d. LRV nutarimo Nr. 1216 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – tobulinti žmogiškųjų išteklių valdymą ir stiprinti administracinius gebėjimus valstybės tarnyboje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – plėtoti integruotą jaunimo politiką nacionaliniu, vietiniu ir tarptautiniu lygmenimis, užtikrinant tarpžinybinio ir tarpsektorinio bendradarbiavimo plėtrą.

Remiamos veiklos:

iniciatyvos ir priemonės, skirtos bendradarbiavimui tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, plėtojant jaunimo politiką regionuose,užtikrinti ir didinti asocijuotų jaunimo organizacijų struktūrų ir jaunimo reikalų tarybų veiklos efektyvumą;

teisės aktų projektų, analizių ir rekomendacijų dėl jų tobulinimo rengimas;

tarpžinybinis ir tarpsektorinis bendradarbiavimas, plėtojant jaunimo politiką savivaldybėse;

bendradarbiavimo principų diegimo skatinimo priemonės, skirtos pasidalyti patirtimi arba perimti gerosios praktikos pavyzdžius;

metodinės ir informacinės medžiagos parengimas ir sklaida;

gerosios praktikos sklaida, konferencijų, seminarų, organizavimas ir dalyvavimas juose;

jaunimo politikos savivaldybėse kokybės vertinimo sistemos rengimo ir įgyvendinimo veiklos;

studijos ir tyrimai, reikalingi priemonės remiamoms veikloms vykdyti;

mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas, remiami tiek, kiek jų reikia priemonės veikloms įgyvendinti.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Partnerės – savivaldybių administracijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

jaunimo organizacijos, gavusios paramą veiklai stiprinti

skaičius

28

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

Produkto

plėtojant bendradarbiavimą, jaunimo politiką skatinantys renginiai

skaičius

30

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

atlikti jaunimo bendradarbiavimo situacijos tyrimai

skaičius

20

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

įgyvendinti bendradarbiavimo ir partnerystės projektai

skaičius

2

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

10400543

1835390

0

0

0

12235933

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-29

Susiję kvietimai