Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas VP1-4.2-VRM-05-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.2-VRM-05-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
8 546 799 €
Prašomas finansavimas:
7 663 048,28 €
Skirtas finansavimas:
9 063 469,59 €

Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas

2011 m. gruodžio 21 d. LRV nutarimo Nr. 1494 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti veiklos valdymą, geriau įgyvendinti ES politikas, tobulinti viešojo administravimo struktūrą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gilinti Lietuvos integraciją į ES, sudaryti prielaidas efektyvesniam ES politikų įgyvendinimui, stiprinti Lietuvos įtaką priimant ES sprendimus ir atstovaujant ES institucijose.

Remiamos veiklos:

galimybių studijos, siekiant išanalizuoti, kurie ES reikalų koordinavimo sistemos elementai (sisteminio, procedūrinio ar organizacinio pobūdžio) yra tobulintini;

Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių ekspertų tyrimai, teisės aktų analizių ir rekomendacijų dėl jų tobulinimo rengimas, monografijų, studijų, metodinės medžiagos rengimas ir leidyba;

koncepcijų, strategijų, susijusių su ES reikalų koordinavimo ir Lietuvos narystės poveikio vertinimo sistemomis ar atskirais jų segmentais, rengimas ir jų įgyvendinimo priemonių (įskaitant bandomuosius projektus) realizavimas, pokyčio poveikio vertinimas, gerosios praktikos/patirties sklaida;

trumpos ir ilgos stažuotės giminingose institucijose, seminarų, konferencijų, apskritojo stalo diskusijų organizavimas ir dalyvavimas juose, siekiant pasikeisti patirtimi ES reikalų koordinavimo sistemos funkcionavimo klausimais arba ją peremti;

sociologinės apklausos, viešosios nuomonės tyrimai ir viešųjų priemonių, reikalingų su priemone susijusioms veikloms vykdyti ir priemonės tikslui pasiekti, įgyvendinimas;

LINESIS (Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinės sistemos) modernizavimas ir plėtra, kiti e. sprendimai, reikalingi su priemone susijusioms veikloms vykdyti ir priemonės tikslui pasiekti;

analitinės studijos (tyrimai), galimybių studijos, siekiant įvertinti Lietuvos narystės ES poveikį socialiniais, ekonominiais, teisiniais ir (ar) viešojo administravimo aspektais;

Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių ekspertų tyrimai, siekiant svariau pagrįsti Lietuvos pozicijas dėl ES iniciatyvų ir teisės aktų pasiūlymų, sprendžiant priimtų ES teisės aktų įgyvendinimo problemas;

atliktų Lietuvos narystės ES poveikio tyrimų viešinimo renginių organizavimas ir dalyvavimas juose;

valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia šios priemonės veikloms įgyvendinti.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Ministro Pirmininko tarnyba;

Užsienio reikalų ministerija;

valstybės institucijos ir įstaigos.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato valstybės institucijų ir įstaigų, užtikrinančių atstovavimą Lietuvos interesams ES institucijose, gebėjimų stiprinimas išplečiant Lietuvos narystės ES poveikio vertinimo mastą ir gerinant kokybę

skaičius

14

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
subjektai, kurių veikla – formuoti ir įgyvendinti ES politikas – buvo patobulinta

skaičius

25

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto atlikti Lietuvos narystės ES poveikio ir kiti tyrimai, parengti dokumentai, skirti geresniam ES politikų įgyvendinimui

skaičius

80

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
įgyvendinti bendradarbiavimo ir partnerystės projektai

skaičius

2

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­pub­likos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištek­liai, kuriais dispo­nuo­ja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

25 681 619

4 532 050

0

0

0

30 213 669

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-02-22

Susiję kvietimai