Viešųjų politikų reformų skatinimas VP1-4.3-VRM-02-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.3-VRM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
17 904 719 €
Prašomas finansavimas:
20 337 642,87 €
Skirtas finansavimas:
18 561 464,04 €

Viešųjų politikų reformų skatinimas

2012 m. spalio 3 d. LRV nutarimo Nr. 1216 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai 
Atsakingos institucijos 
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Viešųjų politikų reformų skatinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – siekiant socialinės ir ekonominės plėtros, vykdyti ir (ar) kryptingai tęsti viešųjų politikų (profesinio mokymo, mokslo ir studijų, sveikatos priežiūros sistemos, socialinių paslaugų, socialinio draudimo, pensijų sistemos ir verslą kontroliuojančių institucijų priežiūros funkcijų atlikimo valstybėje) reformas.

Remiamos veiklos:

skirtos profesinio mokymo, mokslo ir studijų reformai atlikti:

integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir jungtinių tyrimų programų stebėsenai užtikrinti reikalingos sistemos sukūrimas ir įdiegimas;

valstybinių profesinio mokymo įstaigų tinklo optimizavimo decentralizuojant jų valdymą, pertvarkant jas į viešąsias profesinio mokymo įstaigas modelio vykdymas, jo patikrinimas ir išplėtimas iki profesinio mokymo programų tinklo optimizavimo lygmens;

konkursinio programinio finansavimo modelio parengimas ir įdiegimas – Lietuvos mokslo tarybos ekspertinių gebėjimų ir funkcijų stiprinimas;

mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemos sukūrimas ir įdiegimas;

žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos sistemos sukūrimas;

skirtos verslą kontroliuojančių institucijų priežiūros funkcijoms valstybėje tobulinti:

tyrimų, metodikų, vadovų, sąvadų rengimas;

keitimasis patirtimi su kitomis ES valstybėmis narėmis, atliekančiomis verslą kontroliuojančių institucijų priežiūros funkcijas, seminarų ir pažintinių vizitų organizavimas;

skirtos socialinių paslaugų licencijavimo sistemai sukurti:

socialinių paslaugų licencijavimo informacinės sistemos sukūrimas ir įdiegimas;

studijų, tyrimų atlikimas, analizių ir rekomendacijų teisės aktų, reglamentuojančių socialinių paslaugų licencijavimo sistemos administravimą, klausimais rengimas;

keitimasis gerąja patirtimi su kitų ES valstybių narių socialinių paslaugų kokybės vertinimą, priežiūrą ir kontrolę vykdančiomis institucijomis, kuriant ir plėtojant socialinių paslaugų licencijavimo sistemą;

skirtos sveikatos priežiūros reformos tęstinumui užtikrinti:

savivaldybių vykdomos visuomenės sveikatos priežiūros analizė, paslaugų apimties nustatymas, stebėsenos sistemos sukūrimas, paslaugų teikimo modelių parengimas;

visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas;

poveikio visuomenės sveikatai vertinimo tobulinimas ir plėtra;

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valdymo ekstremalių sveikatai situacijų atvejais teisinės bazės analizė ir tobulinimas, keitimosi informacija apie ekstremalių sveikatai situacijų valdymą gerinimas, veiklos reglamentavimas;

visuomenės sveikatos rizikos veiksnių valdymui gerinti skirti tyrimai, analizės, teisinės bazės tobulinimas, metodikų, rekomendacijų, veiklos algoritmų, stebėsenos mechanizmų parengimas, prevencijos priemonių planavimo krypčių nustatymas;

visuomenės sveikatos plėtros strateginių krypčių nustatymas;

sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas ir sveikatos priežiūros technologijų vertinimas;

skirtos valstybinio socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarkai:

tyrimų, studijų atlikimas, Europos valstybių praktikos derinant socialinio draudimo ir užimtumo skatinimo priemones analizė ir palyginimas;

užimtumo ir demografijos įtakos socialinio draudimo ir pensijų sistemai stebėsenos ir analizės modelio sukūrimas ir įdiegimas;

atitinkamo teisinio administracinio modelio, pritaikyto Lietuvai, sukūrimas ir teisės aktų projektų rengimas;

darbuotojų mokymas, remiamas tiek, kiek jo reikia šios priemonės veikloms įgyvendinti ir pagal priemonę įgyvendinamų projektų tikslams ir rezultatams pasiekti.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai:

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras;

Lietuvos mokslo taryba;

Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras;

Sveikatos apsaugos ministerija;

Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos;

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija;

Ūkio ministerija;

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

partneriai – Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžios įstaigos.

(į viršų) 

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato sėkmingai mokymą baigusių asmenų, kurie taiko įgytas žinias darbe, dalis

procentai

75

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
sukurta ir įgyvendinta integ­ruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir jungtinių tyrimų programų stebėsenos sistema

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
veikiant mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistemai, patobulintas strateginis valdymas mokslo ir studijų srityje

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
sukurta žmogiškųjų išteklių paklausos prognozavimo ir kvalifikacijų sąsajų su darbo vieta stebėsenos sistema

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
parengta metodikų, vadovų, sąvadų, atlikta tyrimų, su­sijusių su verslą kontro­liuojančių institucijų prie­žiūros funkcijų planavimu, optimizavimu, atlikimu

skaičius

4

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
sukurta socialinių paslaugų licencijavimo informacinė sistema

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
  parengti paketai dokumentų, susijusių su svei­katos priežiū­ros sistemos tobulinimu ir (arba) svei­katos priežiūros kokybe, ir (arba) sveikatos priežiūros technologijų vertinimu

skaičius

13

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
įdiegta užimtumo ir demografijos įtakos socialinio draudimo ir pensijų sistemai stebėsenos sistema

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto mokyme dalyvavę asmenys

skaičius

200

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
įgyvendintas projektas, susijęs su integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) ir jungtinių tyrimų programų stebėsena

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
pradėta profesinio mokymo tinklo optimizavimo reforma

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
parengtas konkursinio programinio finansavimo modelis

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
geresnio reglamentavimo diegimo projektai, finan­suoti ES struktūrinės paramos lėšomis

skaičius

1

veiksmų programos rodiklis
sukurta mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės sistema

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
įgyvendinti projektai, susiję su verslą kontroliuojančių institucijų priežiūros funkcijų optimizavimu

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
įgyvendinti projektai, susiję su socialinių paslaugų licencijavimo sistemos sukūrimu

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
įgyvendinti projektai, susiję su sveikatos priežiūros sistemos tobulinimu ir (arba) sveikatos priežiūros kokybe, ir (arba) sveikatos priežiūros technologijų vertinimu

skaičius

13

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
įgyvendinti projektai, susiję su socialinio draudimo ir pensijų sistemos pertvarka

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

59348203

10473212

0

0

0

69821415

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-29

Susiję kvietimai