Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka VP1-4.3-VRM-03-V

Viskas apie priemonę
VP1-4.3-VRM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 1.4 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
1 601 828 €
Prašomas finansavimas:
1 734 472,3 €
Skirtas finansavimas:
1 600 243,9 €

Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka

2012 m. spalio 3 d. LRV nutarimo Nr. 1216 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

Priemonė „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti ekonominės veiklos reglamentavimą, paslaugų teikimą gyventojams ir verslui – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti tinkamas prielaidas įgyvendinti geresnio reglamentavimo politiką, kuri leistų pagerinti valstybės politikos visose srityse formavimo ir įgyvendinimo, teisės aktų rengimo, priėmimo ir taikymo kokybę, užtikrintų nuolatinį valstybės politikos ir teisinio reglamentavimo tobulinimą.

Remiamos veiklos:

administracinės naštos ir prisitaikymo išlaidų skaičiavimo metodikos, jos taikymo vadovo parengimas, mokymas naudotis šiuo vadovu;

administracinės naštos skaičiavimas ir mažinimas;

prisitaikymo prie teisės aktų reikalavimų išlaidų skaičiavimas ir mažinimas;

elektroninės administracinės naštos duomenų bazės sukūrimas;

geresnio reglamentavimo priemonių viešinimas ir socialinių ekonominių partnerių (verslo, mokslo, nevalstybinių organizacijų) įtraukimas;

rekomendacijų teisės aktų peržiūrai pagal 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36) reikalavimus parengimas ir valstybės tarnautojų mokymas, kaip naudotis rekomendacijomis;

rekomendacijų dėl administracinių procedūrų tvarkymo elektroninėmis ryšio priemonėmis parengimas ir valstybės tarnautojų mokymas, kaip naudotis rekomendacijomis;

pasirengimas dalyvauti ES vidaus rinkos informacinėje sistemoje ir su tuo susijęs mokymas;

kontaktinės institucijos modelio parengimas, organizacinių, teisinių, techninių ir finansinių prielaidų sukūrimas;

administracinės naštos Lietuvos Respublikos piliečiams ir kitiems asmenims nustatymo ir įvertinimo metodikos parengimas;

veiksmai, skirti teisinio reglamentavimo kokybei gerinti;

veiksmai, skirti informacijos apie teisės aktuose nustatytus reikalavimus verslui prieinamumui didinti;

tyrimų ir analizių, reikalingų šios priemonės veikloms įgyvendinti ir pagal priemonę įgyvendinamų projektų tikslams ir rezultatams pasiekti, vykdymas;

mokymas remiamas tiek, kiek jo reikia šios priemonės veikloms įgyvendinti ir pagal priemonę įgyvendinamų projektų tikslams ir rezultatams pasiekti.

 (į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės institucijos ir įstaigos;

viešosios įstaigos. 

(į viršų) 

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra.

(į viršų) 

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje

(2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato sukurtas kontaktinis centras (organizacinių, teisininių, techninių ir finansinių sąlygų, užtikrinančių kontaktinio centro veikimą, sudarymas)

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendinimo stebėsenai atlikti ir projekto kokybei užtikrinti
Produkto geresnio reglamentavimo projektai, finansuoti ES struktūrinės paramos lėšomis

skaičius

14

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

4958173

874972

0

0

0

5833145

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-10-29

Susiję kvietimai