ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (2.programa) VP2-6.1-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-6.1-FM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.6 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
31 910 512 €
Prašomas finansavimas:
10 389 542,4 €
Skirtas finansavimas:
27 755 588,8 €

ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas (2.programa)

2011 m. lapkričio 16 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas 

 

Priemonė ,,ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – užtikrinti efektyvų ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimą įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti ES struktūrinės paramos, gaunamos pagal Konvergencijos tikslą, valdymo ir kontrolės sistemą ir užtikrinti efektyvų šios sistemos funkcionavimą įgyvendinant Ekonomikos augimo veiksmų programą, taip pat tobulinti valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, administruojančių Ekonomikos augimo veiksmų programą, kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

Remiamos veiklos:

Ekonomikos augimo veiksmų programos rengimas, įgyvendinimas, valdymas, priežiūra, kontrolė, auditas;

valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų, atliekančių Ekonomikos augimo veiksmų programos administravimo funkcijas, mokymas ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos administravimo srityje ir bendruosius įgūdžius).

 

(į viršų)

Galimi pareiškėjai 

Projektus pagal priemonę įgyvendina ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, pagal kompetenciją atsakingos už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, ir įgyvendinančiosios institucijos, administruojančios Ekonomikos augimo veiksmų programą, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas“ (Žin., 2007, Nr. 114-4637).

(į viršų)

Atsakingos institucijos 

Už priemonę atsakinga Finansų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

(į viršų)

Projektų atrankos būdas 

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai 

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie patobulino kvalifikaciją (dalyvavo mokymo kursuose mažiausiai kartą per metus) ir dirba ne trumpiau kaip vienerius metus Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje

procentai

90

veiksmų programos rodiklis

Produkto

Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo srityje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, kurie patobulino kvalifikaciją ne mažiau kaip kartą per metus

skaičius

90

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

 

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

123816842

0

0

0

0

123816842

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)5970, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-24

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos