ES struktūrinės paramos vertinimas (2.programa) VP2-6.2-FM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-6.2-FM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.6 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
249 321 €
Prašomas finansavimas:
377 954,12 €
Skirtas finansavimas:
340 303,52 €

ES struktūrinės paramos vertinimas (2.programa)

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „ES struktūrinės paramos vertinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti visuomenės informuotumą apie Ekonomikos augimo veiksmų programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, atlikti Ekonomikos augimo veiksmų programos vertinimą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – pagerinti ES fondų, skiriamų Ekonomikos augimo veiksmų programai finansuoti, panaudojimo kokybę, veiksmingumą ir nuoseklumą, patobulinti Ekonomikos augimo veiksmų programos (toliau šiame skirsnyje vadinama – veiksmų programa) strategiją ir įgyvendinimą.

Remiamos šios veiklos, apibrėžtos Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane, patvirtintame finansų ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1K-018 (Žin., 2008, Nr. 9-314):

veiksmų programos (prioriteto, priemonės) einamasis veiklos vertinimas;

veiksmų programos (prioriteto, priemonės) einamasis strateginis vertinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

einamojo veiklos vertinimo projektus – koordinuojančioji, vadovaujančioji, tarpinės institucijos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139;

einamojo strateginio vertinimo projektus – koordinuojančioji ir tarpinės institucijos, nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarime Nr. 1139.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Finansų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

vertinimo rekomendacijos, priimtos įgyvendinti

procentai

ne mažiau kaip 70 procentų (skaičiuojamas gautų ir priimtų įgyvendinti rekomendacijų santykis)

papildomas rodiklis

Produkto

atlikti vertinimai

procentai

100
(nuo suplanuotų vertinimų)

papildomas rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

9286263

1638752

0

0

0

10925015

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2008-09-15

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos