Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas VP2-1.1-ŠMM-02-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-02-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
8 584 574 €
Prašomas finansavimas:
9 492 605,57 €
Skirtas finansavimas:
8 599 916,53 €

Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas

2013 m. liepos 24 d. LRV nutarimo Nr. 673 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio –sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) bazę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – skatinti aukšto lygio mokslinių tyrimų (mokslinių tyrimų centrų, vienijančių mokslininkus ir vykdančių tam tikros tematikos mokslinius tyrimus, pripažįstamus tarptautiniu mastu) ir kompetencijos (mokslinių tyrimų centrų, vienijančių mokslininkus ir vykdančių aukšto lygio fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, skirtus tam tikro mokslui imlaus ūkio subsektoriaus plėtrai) centrų, išskyrus tuos, kurie yra tiesiogiai susiję su Integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų (slėnių) kūrimo ir plėtros koncepcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. 321, įgyvendinimu, kūrimą ir plėtrą.

Remiamos veiklos:

aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijų centrų materialinės bazės, technologinės ir informacinės infrastruktūros (įrangos, komunikacinių priemonių) atnaujinimas;

aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijų centrų technologinės ir informacinės infrastruktūros (įrangos, komunikacinių priemonių) kūrimas ir mokslinių tyrimų vykdymas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina mokslo ir studijų institucijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp tyrimų institucijų ir labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių

skaičius

15

papildomas rodiklis

sukurti ir veikiantys mokslinių tyrimų centrai

skaičius

5

veiksmų programos rodiklis

Produkto

MTTP bazės plėtros projektai

skaičius

5

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

25194695

4446123

0

0

0

29640818

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-10-02

Susiję kvietimai