Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas VP2-1.1-ŠMM-03-V

Viskas apie priemonę
VP2-1.1-ŠMM-03-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.1 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
28 961 993 €
Prašomas finansavimas:
28 961 993,16 €
Skirtas finansavimas:
28 961 993,16 €

Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas

2009 m. birželio 17 d. LRV nutarimo Nr. 651 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio –sustiprinti viešą ir privačią mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (toliau šiame skirsnyje vadinama – MTTP) bazę – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sukurti nacionalinį atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą.

Remiamos veiklos: nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas: centro veiklai reikalingų pastatų statyba, rekonstrukcija ir įrengimas, centro veiklai reikalingos įrangos įsigijimas, informacinės infrastruktūros kūrimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendinaVilniaus universitetas.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Švietimo ir mokslo ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

sukurti nacionaliniai atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centrai

skaičius

1

papildomas rodiklis, kurio reikia Bendrosios nacionalinės mokslinių tyrimų ir mokslo bei verslo bendradarbiavimo programos, patvirtintos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. ISAK-563, įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

MTTP bazės plėtros projektai

skaičius

1

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

84999975

14999995

0

0

0

99999970

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2009-07-10

Susiję kvietimai