Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje VP2-3.1-IVPK-04-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-04-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
14 481 001 €
Prašomas finansavimas:
15 066 049,85 €
Skirtas finansavimas:
15 647 545,25 €

Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje

2010 m. gegužės 12 d. LRV nutarimo Nr. 524 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – kurti vertingą skaitmeninį turinį, perkeliant į skaitmeninę formą unikalius ir vertingus kultūros paveldo objektus, meno ir literatūros kūrinius, informaciją apie svarbiausius istorijos ir visuomenės gyvenimo reiškinius ir kita ir teikiant apie juos informaciją elektroninėje erdvėje.

Remiama veikla – veiksmai, skirti skaitmeninti Lietuvos kultūros paveldo objektus, svarbiausius istorijos ir visuomenės gyvenimo reiškinius, meno ir literatūros kūrinius ir sudaryti galimybę visiems norintiems nemokamai, lengvai ir patogiai pasiekti suskaitmenintą medžiagą internete.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

valstybės biudžetinės įstaigos;

viešosios įstaigos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR susisiekimo ministerijos.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti su 2005 metų rodikliu)

procentiniai punktai

40

veiksmų programos rodiklis

 

sukurtų elektroninių paslaugų vartotojų, teigiamai vertinančių šias paslaugas, dalis po 2 metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų sukūrimo

procentai

70

papildomas rodiklis

Produkto

paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos interaktyvios Lietuvos kultūros elektroninės paslaugos)

skaičius

10

veiksmų programos rodiklis

paremtų projektų metu suskaitmeninti kultūros paveldo objektai

skaičius

150000

papildomas rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

42500000

7500000

0

0

0

50000000

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-09-29

Susiję kvietimai