Sąveikumas VP2-3.1-IVPK-06-V

Viskas apie priemonę
VP2-3.1-IVPK-06-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.3 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
8 545 303 €
Prašomas finansavimas:
8 606 125,46 €
Skirtas finansavimas:
10 006 647 €

Sąveikumas

2011 liepos 13 d. LRV nutarimo Nr. 788 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Sąveikumas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – plėtoti elektroninius sprendimus, didinant viešojo sektoriaus institucijų efektyvumą, ir skatinti elektroninio verslo iniciatyvas šalyje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – kurti informacinių ir ryšių technologijų panaudojimu pagrįstus sprendimus, skirtus užtikrinti efektyvų valstybės valdomų informacijos išteklių naudojimą ir duomenų mainus.

Remiama veikla – metodinių ir technologinių sprendimų, skirtų užtikrinti valstybės biudžetinių įstaigų informacinių sistemų ir registrų bei kadastrų organizacinį, techninį ir semantinį sąveikumą, diegti standartizuotą, atviraisiais standartais ir atviraisiais formatais grįstą duomenų apsikeitimo modelį, kurti bendrą elektroninių dokumentų infrastruktūrą, kūrimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina valstybės biudžetinės įstaigos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakingas Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybinis projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato gyventojų, besilankančių viešųjų institucijų interneto svetainėse, dalies padidėjimas (palyginti su 2005 metų rodikliu)

procentiniai punktai

40

veiksmų programos rodiklis
Produkto paremtos interaktyvios elektroninės viešosios paslaugos (pagal priemonę bus skaičiuojamos paremtos interaktyvios elektroninės paslaugos, sukurtos įgyvendinant priemonės „Sąveikumas“ projektus)

skaičius

2

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­ty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

25079439

4425783

0

0

0

29505222

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-10

Susiję kvietimai