2 VP. Informavimas ir viešinimas VP2-6.2-FM-01-V

Viskas apie priemonę
VP2-6.2-FM-01-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 2.6 Ekonomikos augimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
657 895 €
Prašomas finansavimas:
60 820,2 €
Skirtas finansavimas:
455 224,74 €

2 VP. Informavimas ir viešinimas

2009 lapkričio 25 d. LRV nutarimo Nr. 1553 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „2 VP. Informavimas ir viešinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – gerinti visuomenės informuotumą apie Ekonomikos augimo veiksmų programos teikiamą paramą bei įgyvendinimo rezultatus, vykdyti Ekonomikos augimo veiksmų programos vertinimą – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – užtikrinti viešą informacijos apie Ekonomikos augimo veiksmų programą pateikimą visoms tikslinėms grupėms, plačiai naudojantis įvairiomis komunikacijos priemonėmis.

Remiamos veiklos:

informavimo ir viešinimo priemonių planų įgyvendinimas;

informavimo ir viešinimo gebėjimų stiprinimas;

informavimo ir viešinimo stebėsena.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Finansų ministerija, tarpinės ir įgyvendinančiosios institucijos, administruojančios Ekonomikos augimo veiksmų programą, vadovaudamosi Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637).

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Finansų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

galimi paramos gavėjai, kurie žino apie ES struktūrinę paramą ekonomikos augimui skatinti

procentai

75

veiksmų programos rodiklis

Produkto

įgyvendintos informavimo iniciatyvos (informavimo kampanijos, konferencijos, seminarų ciklai, interneto puslapiai ir kita)

skaičius

21

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos vals­tybės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

21667947

0

0

0

0

25491702

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, nustatyti Ekonomikos augimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3740, patvirtinančiu veiksmų programą „Ekonomikos augimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2011-11-09

Susiję kvietimai
Susijusios institucijos