Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą VP3-1.1-VRM-03-R

Viskas apie priemonę
VP3-1.1-VRM-03-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
49 785 713 €
Prašomas finansavimas:
51 308 193,52 €
Skirtas finansavimas:
49 996 456,86 €

Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą

2012 m. balandžio 4 d. LRV nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – atnaujinti daugiabučius namus, pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą lemiančias savybes.

Remiamos veiklos: daugiabučių namų modernizavimas (šildymo sistemų (išskyrus radiatorius butuose), pastatų šalto ir karšto vandens tiekimo sistemų, pastatų nuotekų šalintuvų (išskyrus sanitarinius prietaisus), elektros tiekimo sistemų pastatų viduje (išskyrus apšvietimo prietaisus butuose), priešgaisrinės signalizacijos sistemų, natūralios ventiliacijos sistemų, šiukšlių šalinimo sistemų kapitalinis remontas ar rekonstravimas, langų, lauko durų keitimas, liftų kapitalinis remontas ar keitimas, balkonų (lodžijų) įstiklinimas pagal bendrą projektą stiklinant visus pastato balkonus (lodžijas), stogų kapitalinis remontas ar rekonstravimas – papildomas šiltinimas, įskaitant naujų šiltintų šlaitinių stogų įrengimą (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą), fasadinių sienų šiltinimas).

 (į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

pareiškėjai – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 probleminėmis teritorijomis pripažintų savivaldybių administracijos;

partneriai – daugiabučių namų savininkų bendrijos, daugiabučių namų savininkai, sudarę jungtinės veiklos sutartis, arba Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nustatyta tvarka savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato asmenys, kurių būsto sąlygos pagerintos renovuojant daugiabučius namus iš
ES struktūrinių fondų lėšų probleminėse teritorijose

skaičius

10000

papildomas rodiklis, skirtas daugiabučių namų atnaujinimui įvertinti
Produkto atnaujinti daugiabučiai namai

skaičius

300

veiksmų programos rodiklis
  probleminių teritorijų kompleksiniai plėtros projektai

skaičius

130

veiksmų programos rodiklis

(į viršų)

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

169862384

0

0

0

29975715

199838099

Skiriamų lėšų suma yra proporcinga Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 išskirtose probleminėse savivaldybėse esančių nerenovuotų iki 1993 metų statytų daugiabučių namų butų skaičiui gyvenamosiose vietovėse, kuriose daugiau kaip 1500 gyventojų.

(į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes

(litais)

Eil. Nr.

Savivaldybės

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

  Iš viso

0

35029504

35029511

23353008

23353008

29744345

23353008

169862384

1. Akmenės r.

0

3664085

3664087

2442725

2442725

3460331

0

18116678

2. Druskininkų

0

290745

290745

193830

193830

193830

193830

1356810

3. Ignalinos r.

0

1499262

1499263

999509

999509

999509

999509

6996561

4. Jonavos r.

0

7832600

7832598

5221732

5221732

5221732

5221732

36552126

5. Joniškio r.

0

1544799

1544802

1029868

1029868

3311860

1029868

9491065

6. Jurbarko r.

0

2248894

2248895

1499263

1499263

1499263

1499263

10494841

7. Kelmės r.

0

1453723

1453725

969150

969150

2269150

969150

8084048

8. Lazdijų r.

0

777654

777655

518437

518437

1436189

518437

4546809

9. Mažeikių r.

0

8480644

8480644

5653763

5653763

5653763

5653763

39576340

10. Pasvalio r.

0

1646388

1646387

1097591

1097591

1097591

1097591

7683139

11. Rokiškio r.

0

2616702

2616705

1744470

1744470

1744470

1744470

12211287

12. Skuodo r.

0

1061395

1061394

707596

707596

1581583

707596

5827160

13. Šalčininkų r.

0

220686

220686

147124

147124

147124

147124

1029868

14. Švenčionių r.

0

1691927

1691925

1127950

1127950

1127950

1127950

7895652

 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes

(litais)

Eil. Nr.

Savival­dybės

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Suma

  Iš viso

0

0

0

46706007

23353008

23353008

25483455

25483453

25483453

169862384

1. Akmenės r.

0

0

0

4885447

2442725

2442725

2781927

2781927

2781927

18116678

2. Druskininkų

0

0

0

387660

193830

193830

193830

193830

193830

1356810

3. Ignalinos r.

0

0

0

1999016

999509

999509

999509

999509

999509

6996561

4. Jonavos r.

0

0

0

10443466

5221732

5221732

5221732

5221732

5221732

36552126

5. Joniškio r.

0

0

0

2059733

1029868

1029868

1790532

1790532

1790532

9491065

6. Jurbarko r.

0

0

0

2998526

1499263

1499263

1499263

1499263

1499263

10494841

7. Kelmės r.

0

0

0

1938298

969150

969150

1402484

1402483

1402483

8084048

8. Lazdijų r.

0

0

0

1036872

518437

518437

824355

824354

824354

4546809

9. Mažeikių r.

0

0

0

11307525

5653763

5653763

5653763

5653763

5653763

39576340

10. Pasvalio r.

0

0

0

2195184

1097591

1097591

1097591

1097591

1097591

7683139

11. Rokiškio r.

0

0

0

3488937

1744470

1744470

1744470

1744470

1744470

12211287

12. Skuodo r.

0

0

0

1415193

707596

707596

998925

998925

998925

5827160

13. Šalčininkų r.

0

0

0

294248

147124

147124

147124

147124

147124

1029868

14. Švenčionių r.

0

0

0

2255902

1127950

1127950

1127950

1127950

1127950

7895652

(į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-05-29

Susiję kvietimai