Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas VP3-1.1-VRM-04-R

Viskas apie priemonę
VP3-1.1-VRM-04-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
8 477 597 €
Prašomas finansavimas:
9 416 911,48 €
Skirtas finansavimas:
8 471 833,47 €

Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas

2012 m. balandžio 4 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Socialinio būsto plėtra ir jo kokybės gerinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – mažinti pagrindinių ir kitų šalies miestų gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumus, ypač daug dėmesio skirti būsto sąlygų pagerinimui probleminėse vietovėse – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – padidinti ar pagerinti savivaldybių socialinio būsto fondą, kuris būtų nuomojamas nepasiturintiems asmenims (šeimoms), turintiems teisę į socialinį būstą.

Remiama veikla: esamų pastatų ir patalpų rekonstravimas arba socialinių būstų, esančių daugiabučiame name (namuose), modernizuojamame pagal 2007–2013 metų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.1-VRM-03-R „Daugiabučių namų atnaujinimas pirmiausia didinant jų energijos vartojimo efektyvumą“, atnaujinimas (modernizavimas).

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 probleminėmis teritorijomis pripažintų savivaldybių administracijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Vidaus reikalų ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

 

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato asmenys, gavę iš
ES struktūrinių fondų lėšų įrengtą ar atnaujintą (modernizuotą) socialinį būstą probleminėse teritorijose

skaičius

550

papildomas rodiklis, skirtas probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti
Produkto probleminių teritorijų kompleksiniai plėtros projektai

skaičius

35

veiksmų programos rodiklis
naujai įrengti socialiniai būstai

skaičius

290

papildomas rodiklis, skirtas probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti
  atnaujinti (modernizuoti) socialiniai būstai

skaičius

200

papildomas rodiklis, skirtas probleminių teritorijų plėtros programoms įgyvendinti

(į viršų)

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

31309173

0

5525148

0

0

36834321

Skiriamų lėšų suma yra proporcinga Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 112 probleminėmis teritorijomis pripažintų savivaldybių gyventojų skaičiui.

(į viršų)

 ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes

(litais)

Eil. Nr.

Savivaldybės

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

5429573

5429575

7809905

3619716

4991431

4028973

31309173

1.

Akmenės r.

0

0*

0*

577581*

0*

570810

208420

1356811

2.

Druskininkų

0

440496

440496

293664

293664

293664

293664

2055648

3.

Ignalinos r.

0

375691

375692

250461

250461

250461

250461

1753227

4.

Jonavos r.

0

930910

930909

620606

620606

620606

620606

4344243

5.

Joniškio r.

0

0*

0*

280417*

0*

0

0

280417

6.

Jurbarko r.

0

641915

641916

427944

427944

427944

427944

2995607

7.

Kelmės r.

0

0*

0*

951332*

0*

800905

200837

1953074

8.

Lazdijų r.

0

0*

0*

1215545

0*

0

0

1215545

9.

Mažeikių r.

0

1171738

1171737

781158

781158

781158

781158

5468107

10.

Pasvalio r.

0

593752

593750

395833

395833

395833

395833

2770834

11.

Rokiškio r.

0

712849

712851

475234

475234

475234

475234

3326636

12.

Skuodo r.

0

0*

0*

1165314*

0*

0

0

1165314

13.

Švenčionių r.

0

562222

562224

374816

374816

374816

374816

2623710

*Nurodyta projektų finansavimo ir administravimo sutartyse numatyta ES fondų lėšų suma.

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal probleminėmis teritorijomis pripažintas savivaldybes

(litais)

Eil. Nr.

Savivaldybės

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Suma

  Iš viso

0

0

0

8388187

6533271

4178009

4069902

4069902

4069902

31309173

1. Akmenės r.

0

0

0

312053*

251978*

193515

199755

199755

199755

1356811

2. Druskininkų

0

0

0

587328

293664

293664

293664

293664

293664

2055648

3. Ignalinos r.

0

0

0

500922

250461

250461

250461

250461

250461

1753227

4. Jonavos r.

0

0

0

1241213

620606

620606

620606

620606

620606

4344243

5. Joniškio r.

0

0

0

0*

280417*

0

0

0

0

280417

6. Jurbarko r.

0

0

0

855887

427944

427944

427944

427944

427944

2995607

7. Kelmės r.

0

0

0

0*

951332*

250449

250431

250431

250431

1953074

8. Lazdijų r.

0

0

0

35895*

1065321*

114329

0

0

0

1215545

9. Mažeikių r.

0

0

0

1562317

781158

781158

781158

781158

781158

5468107

10. Pasvalio r.

0

0

0

791669

395833

395833

395833

395833

395833

2770834

11. Rokiškio r.

0

0

0

950466

475234

475234

475234

475234

475234

3326636

12. Skuodo r.

0

0

0

800807*

364507*

0

0

0

0

1165314

13. Švenčionių r.

0

0

0

749630

374816

374816

374816

374816

374816

2623710

*Nurodyta faktiškai panaudota ES fondų lėšų suma.

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-05-29

Susiję kvietimai