Pajūrio tvarkymas VP3-1.4-AM-05-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-05-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
6 216 134 €
Prašomas finansavimas:
4 254 614,56 €
Skirtas finansavimas:
6 260 906,91 €

Pajūrio tvarkymas

2012 m. lapkričio 28 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 1419 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Pajūrio tvarkymas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – pristabdyti intensyvius Baltijos jūros kranto erozijos procesus, išsaugoti ir atkurti pajūrio rekreacinį potencialą – sudaryti darnios pajūrio regiono plėtros sąlygas.

Remiamos veiklos:

paplūdimio ar priekrantės sąnašų papildymas atvežtiniu smėliu.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina Aplinkos ministerija arba jai pavaldi įstaiga.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

 (į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

sutvarkyto kranto ilgis

kilometrai

2,38

papildomas rodiklis Pajūrio juostos tvarkymo programos 2008–2013 m., patvirtintos aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. D1-88 (Žin., 2008, Nr. 17-612), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

priekrantės ir paplūdimio sąnašų papildymas atvežtiniu smėliu

kub. metrai

200000

papildomas rodiklis Pajūrio juostos tvarkymo programos 2008–2013 m. įgyvendinimo stebėsenai atlikti

(į viršų) 

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

17282793

0

0

0

0

17282793

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Suderinamumas su Europos žuvininkystės fondo finansuojamomis sritimis ir takoskyros kriterijai pateikti Sanglaudos skatinimo veiksmų programos, patvirtintos 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738, patvirtinančiu veiksmų programą „Sanglaudos skatinimas“ dėl Bendrijos paramos iš Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo pagal Konvergencijos tikslą Lietuvos Respublikoje su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. liepos 31 d. Komisijos sprendimu Nr. K(2009)6206, V priede „Paramos suderinamumas su kitomis veiksmų programomis ir kitomis Europos Sąjungos finansinėmis priemonėmis“.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2013-01-04

Susiję kvietimai