Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas VP3-1.4-AM-07-V

Viskas apie priemonę
VP3-1.4-AM-07-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.1 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
49 167 483 €
Prašomas finansavimas:
50 258 473,44 €
Skirtas finansavimas:
49 616 151,33 €

Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas

2010 m. birželio 2 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 712 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – skatinti gamtos išteklių (visų pirma vandens išteklių, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės) išsaugojimą sudarant sąlygas efektyviai juos pritaikyti gyventojų ir ūkio reikmėms – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – sustiprinti aplinkos apsaugos sistemos institucijas: užtikrinti aplinkos kokybės stebėjimą, kontrolę ir vertinimą pagal ES reikalavimus, aplinkos tyrimų laboratorijų ir tinklų atitiktį ES standartams ir operatyvų tikslios ir patikimos informacijos apie aplinkos būklę ir aplinkai daromą poveikį pateikimą.

Remiamos veiklos:

aplinkos oro monitoringo sistemų atnaujinimas ir stiprinimas;

vandens kokybės ir hidrologinio monitoringo sistemos optimizavimas ir plėtra;

integruotų požeminio vandens monitoringo stočių upių baseinų rajonuose tinklo plėtra;

aplinkos apsaugos sistemos laboratorijų modernizavimas;

meteorologinių stebėjimų tinklo modernizavimas;

seisminių stebėjimų tinklo įkūrimas;

dirvožemio monitoringo tinklo stiprinimas;

krantų pokyčio monitoringo tinklo stiprinimas;

Baltijos jūros ir Kuršių marių monitoringo sistemos stiprinimas;

ekotoksiškumo kontrolės sistemos tobulinimas;

aplinkos kontrolės ir avarijų prevencijos sistemos stiprinimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Aplinkos apsaugos agentūra;

Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Utenos, Vilniaus regionų aplinkos apsaugos departamentai;

Jūrinių tyrimų centras;

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos;

Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Aplinkos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

sustiprintos aplinkos apsaugos monitoringo ir kontrolės institucijos

skaičius

72

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti

Produkto

modernizuotos aplinkos apsaugos sistemos laboratorijos

skaičius

10

papildomas rodiklis Aplinkos tyrimų laboratorijų moderni­zavimo 2008–2011 m. programos, skirtos ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos konvergencijos tikslui įgyvendinti, patvirtintos aplinkos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. D1-39 (Žin., 2008, Nr. 15-530), stebėsenai atlikti

įrengtos/modernizuotos oro, vandens, dirvožemio ir grunto, priekrantės ir seisminio monitoringo stotys

skaičius

152

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti

sustiprintos aplinkos apsaugos kontrolės institucijos

skaičius

68

papildomas rodiklis, kurio reikia priemonės įgyvendi­nimo stebėsenai atlikti

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

84719397

14950482

0

0

0

99669879“.

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-06-22

Susiję kvietimai