Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas VP3-2.1-SAM-08-R

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-08-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
9 820 882 €
Prašomas finansavimas:
15 575 877,21 €
Skirtas finansavimas:
10 148 436,88 €

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

2010 m. birželio 2 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 712 redakcija 

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

Priemonės aprašymas

Priemonė ,,Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – teikti geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – plėtoti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tinklą, didinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą – steigti apie 20 psichikos dienos stacionarų (centrų) prie savivaldybių lygiu jau sukurtos psichikos sveikatos centrų infrastruktūros.

Remiamos veiklos:

patalpų (individualiems ir grupiniams užsiėmimams, psichoterapijai, meno, muzikos ir šviesos, judesio terapijai, pacientų ir personalo poilsiui, procedūrinių kabinetų ir higienos kambarių) remontas (rekonstravimas) ir įrengimas;

sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros modernizavimas: statinių ir (ar) patalpų, susijusių su psichiatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimu, statyba, rekonstravimas, remontas ir įrengimas;

reikiamos įrangos ir baldų įsigijimas.

(į viršų) 

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

asmens sveikatos priežiūros įstaigos, turinčios galiojančią licenciją ir sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis dėl pirminių ambulatorinių psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir atitinkančios už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas;

savivaldybių administracijos.

(į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

(į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas

skaičius

37000

veiksmų programos rodiklis

Produkto

paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos

skaičius

20

veiksmų programos rodiklis

įgyvendinti projektai

skaičius

20

veiksmų programos rodiklis

(į viršų) 

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

50500000

8911765

0

0

0

59411765

(į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

31687000

18813000

0

0

50500000

1.

Alytaus

0

0

0

1500000

2840000

0

0

4340000

2.

Kauno

0

0

0

5556000

2778000

0

0

8334000

3.

Klaipėdos

0

0

0

2615000

2615000

0

0

5230000

4.

Marijampolės

0

0

0

2585000

0

0

0

2585000

5.

Panevėžio

0

0

0

4820000

0

0

0

4820000

6.

Šiaulių

0

0

0

2118000

3000000

0

0

5118000

7.

Tauragės

0

0

0

2343000

0

0

0

2343000

8.

Telšių

0

0

0

2000000

2320000

0

0

4320000

9.

Utenos

0

0

0

2550000

0

0

0

2550000

10.

Vilniaus

0

0

0

5600000

5260000

0

0

10860000

(į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

1000000

19400000

15600000

14500000

0

0

50500000

1.

Alytaus

0

0

0

100000

1400000

300000

2540000

0

0

4340000

2.

Kauno

0

0

0

100000

3934000

2000000

2300000

0

0

8334000

3.

Klaipėdos

0

0

0

100000

2000000

1030000

2100000

0

0

5230000

4.

Marijampolės

0

0

0

0

385000

2200000

0

0

0

2585000

5.

Panevėžio

0

0

0

0

1020000

3800000

0

0

0

4820000

6.

Šiaulių

0

0

0

100000

2018000

500000

2500000

0

0

5118000

7.

Tauragės

0

0

0

100000

2243000

0

0

0

0

2343000

8.

Telšių

0

0

0

100000

1900000

520000

1800000

0

0

4320000

9.

Utenos

0

0

0

0

300000

2250000

0

0

0

2550000

10.

Vilniaus

0

0

0

400000

4200000

3000000

3260000

0

0

10860000

(į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 (į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2010-06-22

Susiję kvietimai