Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VP3-2.1-SAM-10-V

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-10-V

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
99 989 546 €
Prašomas finansavimas:
93 077 269,72 €
Skirtas finansavimas:
101 038 240,06 €

Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas

2012 m. liepos 4 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas
Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu

 

Priemonės aprašymas

Priemonė „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – teikti geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimo.
Priemonės tikslas – plėtoti viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ambulatorines, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas bei paliatyviąją pagalbą, optimizuoti stacionarines paslaugas.
Remiamos veiklos:
viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimas diagnostine medicinos įranga, skirta antrinio lygio ambulatorinėms paslaugoms teikti, ir patalpų, susijusių su antrinio lygio ambulatorinių paslaugų teikimu, remontas (rekonstravimas);
viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios teikia ambulatorinės reabilitacijos paslaugas arba kuriose pagal sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planus 2007–2008 metais numatyta įsteigti ambulatorinės reabilitacijos skyrius, aprūpinimas medicinos įranga, skirta ambulatorinės reabilitacijos paslaugoms teikti, ir patalpų, susijusių su ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimu, remontas (rekonstravimas);
viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra – aprūpinimas būtina medicinos ir slaugos įranga, patalpų remontas (rekonstravimas), naujų palaikomojo gydymo ir slaugos lovų įsteigimas;
paliatyviosios pagalbos stacionarinių lovų, aprūpintų reikiama medicinos įranga, įsteigimas viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, šių įstaigų patalpų, susijusių su paliatyviosios pagalbos teikimu, remontas (rekonstravimas);
viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių atnaujinimas – statinių ir (ar) patalpų statyba, rekonstravimas ir remontas, pasenusios diagnostikos ir gydymo įrangos keitimas arba jų aprūpinimas nauja diagnostikos ir gydymo įranga, medicininiais ir biuro baldais, ligoniams vežti skirtais (A tipo) greitosios medicinos pagalbos automobiliais su būtina medicinos įranga;
viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurios teikia dienos chirurgijos paslaugas arba kuriose pagal sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo planus 2007–2008 metais numatyta įsteigti dienos chirurgijos skyrius, aprūpinimas medicinos įranga, skirta dienos chirurgijos paslaugoms teikti, ir patalpų, susijusių su dienos chirurgijos paslaugų teikimu, remontas (rekonstravimas);
viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atliekančių klinikinius laboratorinius tyrimus, atnaujinimas – statinių ir (ar) patalpų statyba, rekonstravimas ir remontas, aprūpinimas medicininiais ir biuro baldais, reikiama įranga klinikiniams laboratoriniams tyrimams atlikti; klinikinės laboratorijos specialistų rengimas ir kvalifikacijos tobulinimas; pasiūlymų ir (ar) rekomendacijų dėl klinikinių laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo ir kokybės reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų ir galiojančių teisės aktų  pakeitimų teikimas.

(į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina:

Sveikatos apsaugos ministerija arba jai pavaldi įstaiga;

savivaldybių administracijos;

viešosios asmens sveikatos priežiūros įstaigos;

nevyriausybinės organizacijos, vienijančios asmens sveikatos priežiūros specialistus, dirbančius laboratorinės medicinos srityje, ir (arba) asmens sveikatos priežiūros įstaigas, teikiančias klinikinės laboratorijos paslaugas;

Vilniaus universitetas;

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.“

 (į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

(į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – valstybės projektų planavimas.

(į viršų) 

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato pacientai, kuriems pagerėjo sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas

skaičius

800000

veiksmų programos rodiklis
Produkto paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos

skaičius

100

veiksmų programos rodiklis
įgyvendinti projektai

skaičius

100

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų)

Finansavimo planas

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

270840159

51149320

0

0

0

32198479

 (į viršų)

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Parama bus skiriama diagnostinei medicinos įrangai (echoskopams) įsigyti toms viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurioms nenumatyta lėšų šiai įrangai įsigyti pagal VP3-2.1-SAM-01-V priemonę „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas“. Taip pat parama bus skiriama priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriams atnaujinti toms viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kurių priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių atnaujinimas nebus finansuojamas pagal VP3-2.1-SAM-02-V priemonę „Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių skubią medicinos pagalbą traumų ir kitais išorinių priežasčių sąlygotų būklių atvejais, infrastruktūros atnaujinimas“. Parama bus skiriama greitosios medicinos pagalbos automobiliams įsigyti toms įstaigoms, kurios neteikia greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos paslaugų ir kurioms nenumatyta lėšų greitosios medicinos pagalbos automobiliams įsigyti pagal VP3-2.1-SAM-03-V priemonę „Greitosios medicinos pagalbos ir skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos infrastruktūros modernizavimas“.
*Parama bus skiriama pasiūlymų ir (ar) rekomendacijų dėl klinikinės laboratorijos specialistų rengimo tvarkos, laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo ir kokybės reikalavimus reglamentuojančių teisės aktų ir galiojančių teisės aktų  pakeitimų teikimo veiklai, jeigu šiai veiklai neskirta lėšų pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos VP1-4.1-VRM-08-V priemonę.

(į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-07-13

Susiję kvietimai