Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra VP3-2.1-SAM-11-R

Viskas apie priemonę
VP3-2.1-SAM-11-R

Priemonės aprašymas

Priemonės prioritetas: 3.2 Sanglaudos skatinimo veiksmų programa
Numatytas finansavimas:
4 011 499 €
Prašomas finansavimas:
4 889 330,15 €
Skirtas finansavimas:
4 063 560,87 €

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

2012 m. liepos 4 d. LR Vyriausybės nutarimo Nr. 787 redakcija

Priemonės aprašymas
Galimi pareiškėjai
Atsakingos institucijos
Projektų atrankos būdas
Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai
Finansavimo planas

Priemonės aprašymas

Priemonė „Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra“ (toliau šiame skirsnyje vadinama – priemonė) prisidės prie uždavinio – teikti geros kokybės ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – gerinti visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų savivaldybėse prieinamumą ir kokybę, tam plėtoti jų infrastruktūrą.

Remiamos veiklos: savivaldybių visuomenės sveikatos biurų modernizavimas (materialinės bazės kūrimas) – investavimas į patalpų remontą (rekonstravimą), darbo vietų įrengimą (kompiuterių ir programinės įrangos, biuro baldų ir kitos įrangos įsigijimą) ir transporto, ryšių priemonių įsigijimą.

 (į viršų)

Galimi pareiškėjai

Projektus pagal priemonę įgyvendina savivaldybių biudžetinės įstaigos, atitinkančios už priemonės įgyvendinimą atsakingos institucijos nustatytas paramos teikimo sąlygas.

 (į viršų)

Atsakingos institucijos

Už priemonę atsakinga Sveikatos apsaugos ministerija.

Priemonės įgyvendinančioji institucija – viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra.

 (į viršų)

Projektų atrankos būdas

Projektų atrankos būdas – regionų projektų planavimas.

 (į viršų)

Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Rodiklio tipas

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Kiekybinė išraiška laikotarpio pabaigoje (2015 metais)

Rodiklio paskirtis

Rezultato

Lietuvos gyventojai, kuriems teikiamos geros kokybės ir prieinamesnės visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos per visuomenės sveikatos biurus

skaičius

1700000

papildomas rodiklis, kurio reikia Sveikatos priežiūros sistemos reformos tęstinumo, sveikatos priežiūros infrastruktūros optimizavimo programos, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 29 įsakymu Nr. V-160 (Žin., 2008, Nr. 27-1000), įgyvendinimo stebėsenai atlikti

Produkto

paramą gavusios sveikatos priežiūros įstaigos

skaičius

15

veiksmų programos rodiklis

įgyvendinti projektai

skaičius

15

veiksmų programos rodiklis

 (į viršų)

Finansavimo planas

Priemonės finansavimo planas pagal šaltinius

(litais)

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

Iš viso

ES fondų lėšos – iki

nacionalinės projektų lėšos

Lietuvos Res­publikos valsty­bės biudžeto lėšos – iki

savivaldybių biudžetų lėšos – ne mažiau kaip

kiti piniginiai ištekliai, kuriais disponuoja valstybė, – ne mažiau kaip

kitų juridinių ir (arba) fizinių asmenų lėšos – ne mažiau kaip

11933312

2105879

0

0

0

14039190

 (į viršų) 

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pasirašytos projektų finansavimo ir administravimo sutartys, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

10210103

1723209

0

0

11933312

1.

Alytaus

0

0

0

1050702

0

0

0

1050702

2.

Kauno

0

0

0

1399854

200133

0

0

1599987

3.

Klaipėdos

0

0

0

1349040

0

0

0

1349040

4.

Marijampolės

0

0

0

1149999

0

0

0

1149999

5.

Panevėžio

0

0

0

782383

460000

0

0

1242383

6.

Šiaulių

0

0

0

653324

675000

0

0

1328324

7.

Tauragės

0

0

0

809952

0

0

0

809952

8.

Telšių

0

0

0

753849

0

0

0

753849

9.

Utenos

0

0

0

575000

388076

0

0

963076

10.

Vilniaus

0

0

0

1686000

0

0

0

1686000

 (į viršų)

ES fondų lėšos, dėl kurių kasmet turi būti pateiktos išlaidų deklaracijos Europos Komisijai, pagal regionus

(litais)

Eil. Nr.

Regionai

2007 metai

2008 metai

2009 metai

2010 metai

2011 metai

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Suma

 

Iš viso

0

0

0

1578320

4028980

4890362

1435650

0

0

11933312

1.

Alytaus

0

0

0

570263

32620

447819

0

0

0

1050702

2.

Kauno

0

0

0

85788

785193

729006

0

0

0

1599987

3.

Klaipėdos

0

0

0

0

510075

838965

0

0

0

1349040

4.

Marijampolės

0

0

0

484262

339546

326191

0

0

0

1149999

5.

Panevėžio

0

0

0

86980

779470

375933

0

0

0

1242383

6.

Šiaulių

0

0

0

60538

161896

595890

510000

0

0

1328324

7.

Tauragės

0

0

0

166683

577503

65766

0

0

0

809952

8.

Telšių

0

0

0

0

300050

453799

0

0

0

753849

9.

Utenos

0

0

0

0

94827

630249

238000

0

0

963076

10.

Vilniaus

0

0

0

123806

447800

426744

687650

0

0

1686000

 (į viršų) 

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas
atskyrimu

Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.

 (į viršų)


LR Finansų ministerija. Informacija atnaujinta 2012-07-13

Susiję kvietimai